Course description forBYFE1201 Introduction to Building Professions

Introduction

Emnet skal gjøre studentene kjent med ingeniørers arbeidsmåter med tanke på samarbeid, organisering, muntlig, skriftlig og visuell (3D) kommunikasjon - alt med en byggfaglig forankring. Studentene får kunnskap om og utvikler ferdigheter i å analysere, designe, implementere og anvende byggetekniske løsninger.

Required preliminary courses

Ingen utover opptakskrav.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • bygningsfysiske temaer som innemiljø, varmeisolering, fukt, lydisolering og brannsikring
 • bæresystemer og konstruksjonsprinsipper for trehus
 • metoder for muntlig, skriftlig og visuell kommunikasjon og presentasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • samarbeide i gruppeprosjekt
 • foreta faktainnsamling, analysere, designe, implementere og anvende de teknologier som trengs for å løse konkrete tverrfaglige oppgaver
 • planlegge og prosjektere enkle konstruksjoner i trehus
 • utføre enkle varme- og fukttransportberegninger for bygningsdeler
 • fremstille enkle byggetekniske tegninger ved hjelp av BIM-verktøy.
 • presentere resultater ved hjelp av tegninger, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • samarbeide med og ha respekt for andre profesjoners roller i en prosjekteringsprosess
 • finne frem til regelverk, anvisninger og dokumentasjon
 • identifisere bærekraftig utførelse av egen profesjon, med vekt på energi og miljø
 • kommunisere via og tolke enkle 2- og 3D tegninger

Teaching and learning methods

Forelesninger, prosjektarbeid og datalab i modellering ved hjelp av BIM-verktøy.

Course Requirements

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Gjennomført lab kurs i BIM-modellering i Revit (12 timer) med 2 obligatoriske innleveringer. Evnen til å modellere er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektarbeid i gruppe (ca. 90 t) med 3 delinnlevinger, deltagelse i prolab, og endelig prosjektinnlevering med presentasjon.

Assessment

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Permitted Exam Materials and Equipment

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Course contact person

Morten Opsahl

Subject overlap

Overlapp Emnet BYFE1201 Byggfaglig innføring er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: BYFE1200 og EMFE1200.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.

Course information

Course name in Norwegian
Byggfaglig innføring
Study programme
Fall: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Weight
10 ECTS
Year of study
2018
Curriculum
FALL 2018
Schedule
FALL 2018
Programme description
Fall 2018: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Subject History