epn-portlet

Course description forBYFE1201 Introduction to Building Professions

Course name in Norwegian
Byggfaglig innføring
Study programme
Fall: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Weight
10 ECTS
Year of study
2018
Curriculum
FALL 2018
Schedule
FALL 2018
Subject History

Introduction

Emnet skal gjøre studentene kjent med ingeniørers arbeidsmåter med tanke på samarbeid, organisering, muntlig, skriftlig og visuell (3D) kommunikasjon - alt med en byggfaglig forankring. Studentene får kunnskap om og utvikler ferdigheter i å analysere, designe, implementere og anvende byggetekniske løsninger.

Required preliminary courses

Ingen utover opptakskrav.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • bygningsfysiske temaer som innemiljø, varmeisolering, fukt, lydisolering og brannsikring
 • bæresystemer og konstruksjonsprinsipper for trehus
 • metoder for muntlig, skriftlig og visuell kommunikasjon og presentasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • samarbeide i gruppeprosjekt
 • foreta faktainnsamling, analysere, designe, implementere og anvende de teknologier som trengs for å løse konkrete tverrfaglige oppgaver
 • planlegge og prosjektere enkle konstruksjoner i trehus
 • utføre enkle varme- og fukttransportberegninger for bygningsdeler
 • fremstille enkle byggetekniske tegninger ved hjelp av BIM-verktøy.
 • presentere resultater ved hjelp av tegninger, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • samarbeide med og ha respekt for andre profesjoners roller i en prosjekteringsprosess
 • finne frem til regelverk, anvisninger og dokumentasjon
 • identifisere bærekraftig utførelse av egen profesjon, med vekt på energi og miljø
 • kommunisere via og tolke enkle 2- og 3D tegninger

Teaching and learning methods

Forelesninger, prosjektarbeid og datalab i modellering ved hjelp av BIM-verktøy.

Course Requirements

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Gjennomført lab kurs i BIM-modellering i Revit (12 timer) med 2 obligatoriske innleveringer. Evnen til å modellere er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektarbeid i gruppe (ca. 90 t) med 3 delinnlevinger, deltagelse i prolab, og endelig prosjektinnlevering med presentasjon.

Assessment

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Permitted Exam Materials and Equipment

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Course contact person

Morten Opsahl

Subject overlap

Overlapp Emnet BYFE1201 Byggfaglig innføring er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: BYFE1200 og EMFE1200.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.