EPN-V2

BMAL6000 Diversity Management in Early Childhood Education Course description

Course name in Norwegian
Mangfoldsledelse i barnehagen
Study programme
Diversity Management in Early Childhood Education
Diversity Management in Early Childhood Education
Weight
15 ECTS
Year of study
2024/2025
Curriculum
FALL 2024
Schedule
Course history

Introduction

Endringer i samfunnet og endringer i barnehagefeltet påvirker ledere i barnehagen og deres ledelsesoppgaver. En generell endring i samfunnet er økende grad av mangfold, noe som gjenspeiles blant de ansatte i barnehagen, samt i familiene og i barnegruppene. Kompleksiteten innebærer at det stilles større krav til barnehageledere.

Emnet Mangfoldsledelse i barnehagen tar utgangspunkt i økt kulturell kompleksitet i det norske samfunnet. Dette ses i sammenheng med andre mangfolds- og forskjellsdimensjoner som etnisk bakgrunn, kjønn, sosial klasse og religion. Studentenes ledererfaringer og kritiske perspektiver er sentrale i tilnærmingen til ledelse i en mangfoldig barnehage, blant annet knyttet til ulike maktposisjoner, innenforskap og utenforskap i barnehagefellesskapet.

Sentrale overordnede temaer omhandler ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, ledelse av demokratiske prosesser og uenighetsfellesskap, og ledelse av refleksjons- og kommunikasjonsprosesser knyttet til posisjoner og relasjoner.

Fullført og bestått emne kan, etter søknad, innpasses som del av masterprogrammet i Barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Kandidater må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for masterstudiet (inkludert karakterkrav).

Learning outcomes

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om barnehageprofesjonen i et mangfoldig samfunn
 • har inngående kunnskap om teorier om ledelse av mangfold i ansattgruppen, foresattegruppen og barnegruppen i barnehagen
 • har omfattende kunnskap om å lede utvikling av mangfoldskompetanse i barnehagen
 • har bred kunnskap om faglige problemstillinger i barnehagehverdagen knyttet til maktrelasjoner og ulike forskjells- og mangfoldskategorier

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, og kritisk reflektere, over teorier og metoder knyttet til ledelse i en mangfoldig barnehage
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et faglig utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan analysere og vurdere relevante styringsdokumenter på barnehagefeltet og lede faglige refleksjoner i barnehagepersonalet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og analysere profesjonsetiske problemstillinger knyttet til ledelse av mangfold i ansattgruppen, foresattegruppen og barnegruppen i barnehagen
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i mangfoldsledelse til nytenking og for å utvikle nye prosjekter i barnehagen i et samfunn og nærmiljø i endring
 • kan reflektere kritisk over egne og andres verdier og normer/oppfatninger og barnehagens faglige virksomhet i møte med barn, foresatte og ansatte
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Teaching and learning methods

Studiet er samlingsbasert med tre fysiske samlinger à to dager og to digitale undervisningsdager i løpet av skoleåret. De fysiske samlingene foregår på OsloMet, studiested Pilestredet. Universitetets digitale læringsplattform og digitale læringsformer anvendes til de nettbaserte studiedagene og til studentaktiv læring mellom samlingene.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og veiledning. Studentaktive læringsformer vektlegges. Gjennom forelesninger og seminarundervisning skal studentene tilegne seg teoretisk kunnskap og opparbeide praktiske ferdigheter til å gjennomføre et prosjekt knyttet til mangfoldsledelse i barnehagen. Studentene skal planlegge og gjennomføre et aksjonsforskningsprosjekt i barnehagen som gir trening i mangfoldsledelse på ulike nivåer, og som involverer personalet.

Course requirements

Retten til å avlegge eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er godkjent:

 1. Individuell, skriftlig oppgave, omfang 1200 ord (+/- 10%). Studenten skal utarbeide tema, problemstilling og prosjektbeskrivelse for prosjekt i barnehagen i samarbeid med barnehagepersonalet. Prosjektet må begrunnes i relevante styringsdokumenter for barnehagen og settes inn i en samfunnsmessig kontekst
 2. Individuell, skriftlig oppgave, omfang 1200 ord (+/- 10%). Studenten skal redegjøre for planlegging og gjennomføring av aksjon i samarbeid med personalet som involverer foresatte, samt dokumentere og diskutere dette i etterkant.

Formål med arbeidskravene er å sikre faglig utvikling og å gi studenten tilstrekkelig tilbakemelding og faglig veiledning. Arbeidskravene danner grunnlag for studentens arbeid med den avsluttende semesteroppgaven.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk og trekkes fra eksamen.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene/nettundervisningen på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for videreutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Assessment

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave som bygger på prosjektet i barnehagen (arbeidskravene) der studenten må formulere en egen problemstilling knyttet til emnets temaer og drøfte erfaringer knyttet til eget prosjekt i barnehagen.

Semesteroppgaven kan enten leveres som fagartikkel med omfang på 2500 ord (+/- 10%) eller som kronikk med omfang på 5000 tegn (+/- 10%).

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Ved ikke bestått kan studenten til første ny og utsatt eksamen levere en omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen.

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Examiners

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.