Course description forBALV3700 Educational leadership and resource development within Facility Management

Introduction

Facility Management (FM) kjennetegnes av mennesker med en rekke ulike yrker som sammen eller hver for seg, utfører servicetjenester og støttefunksjoner inn mot kjernevirksomheten i organisasjonen. Ledelsen og styringen av slike tjenester og funksjoner er i seg selv et yrke og utøves på ulike ledernivåer i organisasjonsstrukturen som støtter kjernevirksomheten (Facility Management). Det er i dette perspektivet emnet finner sin plass.

Yrkene som inngår i FM spenner bredt. I emnet gis studenten praksisnær innføring i sentrale lederaspekter ved et utvalg av yrker som alle har fagbrev knyttet til seg og med det, muligheten medarbeiderne har til å ta fagbrev igjennom fagopplæring i bedrift (praksiskandidatordningen).

I dette emnet er det følgende formål innen FM som står i fokus og hvor disse yrkene er sentrale: Forsvarlig hygiene og godt innemiljø for sluttbruker innenfor rammene av myndighetskrav samt kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av et bebygd område.

I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for en ledelse for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Parallelt med den felles undervisningen gis den enkelte student et valg mellom et utvalg ulike serviceyrker sentrale innen FM, som alle har fagbrevfordypning. Denne mer individuelle undervisningen og veiledningen foregår i mindre grupper (seminar). Og det er med rot i lederaspekter ved et av disse yrkene, kunnskap formidles for hvordan kompetansereformen «Lære hele livet» kan tilrettelegges for og hvordan yrkespedagogisk kompetanse her kan bidra for å lykkes med slik bedriftsintern satsning.

Recommended preliminary courses

Det anbefales at dette emnet tas etter Facility Management (FM) i organisasjoner. Det vil hjelpe studenten i å plassere den yrkespedagogiske innsikten inn i FM-perspektivet.

Required preliminary courses

Ingen forkunnskapskrav.

Learning outcomes

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Content

Kunnskap

Studenten

·         har innsikt i lov- og rammeverk som angår rolle og krav til kvalitet i praksiskandidatordningen

·         forstår egen rolle og oppgaver ut fra praksiskandidatens læreforutsetninger, verdiskapning i virksomhetens og samfunnets perspektiv

·         har kunnskaper om begreper og prosesser knyttet til vurdering av og for læring samt gjennomgående dokumentasjon

·         har kunnskap om kommunikasjon og veiledningsmetoder i et yrkespedagogisk perspektiv og om hvordan konflikter kan forebygges og håndteres

·         kan oppdatere sin pedagogiske kunnskap om det å veilede medarbeidere som får fagopplæring i bedrift

 

Ferdigheter

Studenten kan

·         kartlegge praksiskandidatens læreforutsetninger

·         finne informasjon og fagstoff som er relevant for veiledning av praksiskandidater

·         anvende verktøy for kvalitetsutvikling og veiledningsmetoder etter yrkesspedagogiske prinsipper

·         anvende kunnskap om kommunikasjon og samarbeid knyttet til veiledning

·         anvende læreplanverket og vurderingsprinsipper for å lage opplæringsplaner, sette mål, vurdere og dokumentere opplæringen i bedrift

 

Generell kompetanse

Studenten  

·         har utviklet en etisk grunnholdning til egen rolle som veileder

·         har forståelse for læreplanverket og vurderingsprinsipper knyttet til veiledning av praksiskandidater i egen bransje

·         kan utføre veiledningsarbeidet etter yrkespedagogiske og bransjeetiske prinsipper tilpasset praksiskandidatens behov

·         kan bygge relasjoner med instruktører i ulike bransjer samt bygge relasjoner med eksterne samarbeidspartnere

·         kan utvikle veiledningsmetoder og verktøy som er relevante for veiledning av praksiskandidater

 

Merknad: De formulerte læringsutbyttebeskrivelsene i dette emnet bygger på dem formulert i Studieplan for Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, allikevel hensyntatt emnespesifikke formål utrykt i innledningen over.

Teaching and learning methods

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, seminar, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk, i tillegg til kollokviegrupper og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

Course Requirements

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende to arbeidskrav være godkjent:

1.       En individuell oppgave på to sider (4 600-5 000 tegn inkludert mellomrom, +/- 10 %) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Times New Roman 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent kan studenten levere en ny og forbedret versjon innen angitt frist. Emneansvarlig informerer om innleveringsfrist.

 

2.       En gruppevis oppgave hvor et nærmere definert undervisningsopplegg egnet for å fremme god læring, presenteres muntlig. Det er obligatorisk deltakelse på medstudentenes presentasjoner.  

Dersom oppgaven ikke blir godkjent kan gruppen framføre på nytt, med utgangspunkt i en ny og forbedret versjon innen angitt frist. Emneansvarlig informerer om innleveringsfrist.

Assessment

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en gruppevis semesteroppgave og logg, på inntil tre studenter. Besvarelsen skal ha en ramme på 22,5 sider (51 750 - 56 250 tegn uten mellomrom, +/- 10 %).

Skrifttype og skriftstørrelse: Times New Roman 12 pkt. Linjeavstand: 1,5. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen. En eventuell ny og utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester. 

Permitted Exam Materials and Equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Gradert skala A - F.

Examiners

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Admission requirements

Målgruppe

Emnet inngår som et valgemne på Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Emnet tilbys også til studenter som tar enkeltemner (her gjelder spesielle kompetansekrav for opptak, se under).

Opptakskrav

For enkeltemnestudenter kreves generell studiekompetanse og minst fem års dokumentert erfaring fra serviceyrker og/eller yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. For denne gruppen studenter tilbys et nærmere definert antall studieplasser.

Course contact person

Ellen Nygard

Course information

Course name in Norwegian
Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management (FM)
Study programme
Fall: Årsstudium i organisasjon og ledelse
Weight
15 ECTS
Year of study
2020
Schedule
SPRING 2021
Programme description
Fall 2020: Årsstudium i organisasjon og ledelse
Subject History