EPN

ADSE1310 Internet of Things Course description

Course name in Norwegian
Internet of Things
Study programme
Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Weight
10 ECTS
Year of study
2018/2019
Curriculum
SPRING 2019
Schedule
Course history

Introduction

I dette emnet skal studentene få en forståelse av noen av de viktigste prinsippene i Internet of Things (IoT). IoT kan gjøre mulig enestående og nyskapende produkter og tjenester. Studentene skal bli kjent med arkitekturer og intelligente algoritmer som styrer tingenes internett og Pervasive Computing. Målet med kurset er å gi studentene en helhetlig forståelse av IoT: fra et teknisk synspunkt, i tillegg til å vurdere konsekvensene for samfunnet (f.eks. personvern, sikkerhet), når milliarder (eller trillioner) enheter kommunisere med hverandre i "skyen".

Recommended preliminary courses

Bygger på datafaglige emner fra 1. semester.

Required preliminary courses

Ingen ut over opptakskrav.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

  • innehar grunnleggende teknisk forståelse av hvordan Internett, og datanettverk virker      
  • har en oversikt over de viktigste prinsippene til -Pervasive Computing-, og -Internet of things- som omfatter blant annet -Wearable Devices-, -Context Aware Computing-, -Health Monitoring-, -Smart Houses-, -Crowdsensing-, -Smart Grids-, -Ambient Intelligence-
  • forstår de grunnleggende tekniske prinsippene bak ulike algoritmer for autonom kontroll i Internet of Things innehar en forståelse av hvordan Internet of things og Pervasive Computing påvirker sikkerhet og personvern i vårt samfunn
  • har god kjennskap til hvordan vitenskap og teknologi har utviklet seg for å muliggjøre Tingenes internett

Ferdigheter

Studenten

  • behersker grunnleggende konsepter og har en oversikt over algoritmer i Internett og datakommunikasjon
  • kan konseptualisere arkitekturer for -Internet of Things-, og -Pervasive Computing- baserte løsninger                                      

Generell kompetanse

  • Kan uforme løsninger basert på prinsippene til Internet of Things og Pervasive Computing.

Teaching and learning methods

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide individuelt.

Course requirements

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 3 obligatoriske oppgaver. Hver oppgave tilsvarer 30 timer arbeid.

Frist for innlevering av de obligatoriske arbeider og andre detaljer fremgår av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Assessment

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Permitted exam materials and equipment

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.