EPN

ØASØK4500 Natural Resource Economics Course description

Course name in Norwegian
Naturressursøkonomi
Study programme
Masterstudium i økonomi og administrasjon
Weight
10 ECTS
Year of study
2022/2023
Curriculum
SPRING 2023
Schedule
Course history

Introduction

Norge har tilgang til et bredt spekter av naturressurser; petroleumsforekomster, mineraler, torsk og annen villfisk, skog, jordbruk, havbruk og vannkraft. Disse har hatt og har en stor betydning for verdiskapningen i Norge.

Økonomisk teori har lang tradisjon i å studere optimal utnyttelse av naturressurser fra et samfunnsperspektiv. Videre predikerer økonomisk teori at et uregulert marked i mange tilfeller ikke vil realisere en hensiktsmessig utnyttelse av naturressursene eksempler er overfiske og avskoging. Manglende oppmerksomhet om miljøeffekter, kan også gi uheldig bruk av naturressurser.

Dersom naturressursene blir utnyttet til samfunnets beste, vil de i de fleste tilfeller generer en ekstra gevinst som gjerne blir kalt ressursrente. Ressursrenten er profitt utover normalavkastningen på investert kapital. I Norge er det betydelig ressursrente i olje og gass, havbruk, vannkraft og til dels fiskeriene.

I Norge og til dels i andre land har det vært en konsensus at ressursrenten skal tilfalle alle. Myndighetene vil derfor ikke bare søke å regulere naturressursnæringer utfra effektivitetshensyn, men også utfra at ressursrenten skal tilfalle hele befolkningen.

  • Fakta om norske naturressurser med spesiell fokus på olje- og gass, vann-, sol- og vindkraft, havbruk, fiskerier og bioressurser (skog)

  • Klassiske økonomiske teorier for utnyttelse naturressurser; Hotelling knapphetsrente, Gordon-Clarke modellen for fiske, Faustmann reglen for skogbruk mm.

  • Regulering av naturressursnæringer gjennom deltagelsesbegrensninger, tildeling av omsettbare kvoter, ressursrentebeskatning mm.

  • Skattlegging av naturressursnæringer for å omfordele ressursrenten

Required preliminary courses

Ingen.

Learning outcomes

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene har inngående kunnskap:

  • Om viktige norske naturressurser; verdiskapning, offentlige reguleringer og generell markedsforståelse.

  • Om klassiske økonomiske modeller for optimal utnyttelse av petroleumsressurser, fiskerier, skogbruk og vann-, sol- og vindkraft.

Ferdigheter

Studentene kan

  • Anvende økonomisk teori til å analysere uttaket av naturressurser i en uregulert tilstand og til å diskutere effekten av ulike reguleringer

Teaching and learning methods

Undervisningen vil legges opp med 2*2 timer forelesning per uke. Seks av ukene vil det være et 2 timers seminar istedenfor forelesning hvor studentene enten presenterer øvingsoppgaver eller casestudier. Presentasjonene vil gå på rundgang, og faglærer vil være til stede for å gi kommentarer samt å gjennomgå de mest sentrale aspektene ved øvingsoppgavene/casestudiene.

Course requirements

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Semesteroppgave. Semesteroppgaven vil utformes av faglærer, og skal besvares av to studenter i fellesskap. Ved ikke godkjent innlevering, gis studenten anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer gir beskjed om innleveringsfrister.

Assessment

Skoleeksamen  (4 timer).

Permitted exam materials and equipment

Ingen.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Admission requirements