EPN

ØARR4100 Financial Accounting Course description

Course name in Norwegian
Årsregnskap
Study programme
Masterstudium i økonomi og administrasjon
Weight
10 ECTS
Year of study
2022/2023
Curriculum
SPRING 2023
Schedule
Course history

Introduction

Emnet tar utgangspunkt i de overordnede målsetningene med finansregnskap og de grunnleggende forutsetningene som gjeldende regnskapspraksis bygger på. Dette kurset behandler dyptgående emner knyttet til internasjonale regnskapsspråk med utgangspunkt i utvalgte regnskapsstandarder. Studentene får gjennom kurset god oversikt over gjeldende IFRS og regnskapsregnskapsregulering i Norge.

Recommended preliminary courses

Introduksjon til regnskap, foretaksrett og revisjon

Required preliminary courses

Ingen forkunnskapskrav.

Learning outcomes

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om formålet med finansregnskapet

 • har kunnskap om International Financial Reporting Standards (IFRS) rammeverket, sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper

 • har solid forståelse av innholdet i utvalgte (sentrale) regnskapsregler/-standarder i IFRS, og forskjeller knyttet til god regnskapsskikk

 • har solid forståelse av innholdet i utvalgte standarder og når de ulike standardene skal anvendes.

 • har kunnskap om sentrale måleproblemer og skjønn som anvendes ved bruk av regnskapsprinsipper

 • har kunnskap om regulering av finansregnskap

 • har kunnskap om hva akademisk forskning innebærer innenfor regnskapsfeltet.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for de sentrale regnskapsreglene under IFRS på praktiske regnskapsfaglige problemstillinger og identifisere utfordrende regnskapsposter

 • anvende konsepter og prinsipper for innregning, periodisering, måling og presentasjon på praktiske regnskapsproblemstillinger

 • utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapsstandarder og - prinsipper

 • redegjøre for sentrale prinsipper i IFRS rammeverket og kan sammenholde dem med regnskapsstandarder for å se om det er konsistens

 • utføre enkle empiriske forskningsmetoder

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig i et regnskapsfaglig miljø

 • stille kritiske spørsmål til regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap

Teaching and learning methods

Forelesninger, egne studier, casediskusjoner.

Course requirements

Ingen arbeidskrav.

Assessment

Skoleeksamen (5 timer).

Permitted exam materials and equipment

Revisors håndbok.

Kalkulator (se eget reglement).

IFRS standarder på norsk

Grading scale

Gradert skala fra A-F.

Examiners

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.