Skip to Content

Student BEST - Bedre og systematisk traumebehandling

Medisinerstudenter fra UiO og OsloMet-studenter ved videreutdanning i anestesisykepleie, samt avgangsstudenter ved bachelorstudiet i sykepleie gjennomfører et læringsprogram sammen.

Ledelse, kommunikasjon og samhandling

BEST (Bedre og systematisk traumebehandling) er et læringsprogram som bygger på simulering i team og som brukes som treningsmetode i mottak og stabilisering av traumer.

Simulering i medisinsk sammenheng er i økende grad blitt tatt i bruk innenfor akuttmedisinske områder hvor det er vanskelig å trene på reelle pasienter. Læringsprogrammet har tverrfaglig simulering med ledelse, kommunikasjon og samhandling som hovedmål hvor de ulike yrkesgruppene skal samarbeide i en kritisk situasjon.

I rollen som profesjonell yrkesutøver

Gjennomføringen skjer i Simulerings- og ferdighetsenheten ved OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, hvor lokaler og utstyr er så realistisk som mulig. Studentene er delt i grupper med 5-6 studenter. Deltakere i gruppene får tildelt hver sin rolle, hvor de mest sentrale rollene i en akuttmedisinsk situasjon er representert. Det tilstrebes at hver student fyller de rollene de skal inn i som profesjonelle yrkesutøvere. Simuleringsdagen starter med to innledende forelesninger. Selve simuleringen (den praktiske gjennomføringen) foregår i 20-30 minutter etterfulgt av en 30 minutters debriefing. Studentene gjennomfører fire ulike situasjoner (case) i løpet av den dagen de deltar.

Bakgrunn

Gjennom de siste årene har Medisinsk fakultet ved UiO utviklet et eget fagområde som omhandler Kunnskapsbasert medisin, Ledelse og samhandling og Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (KLoK). Videreutdanningen i anestesisykepleie ved OsloMet kom tidlig med i dette tverrfaglige pedagogiske samarbeidet.