Klagenemda ved OsloMet - Student

Nemnd for studentsaker ved OsloMet

Nemnd for studentsaker ved OsloMet

Nemnd for studentsaker er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Nemnd for studentsaker behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.
 • Møtedatoer for nemnd for studentsaker
  • 17.01.2024
  • 13.02.2024
  • 21.03.2024
  • 18.04.2024
  • 21.05.2024
  • 10.06.2024
  • 19.06.2024

Mandat

Nemnd for studentsaker  virksomhet er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 5-1. Mandatet for øvrig følger av universitets- og høyskolelovens bestemmelser på de enkelte saksområder:

 • mistanke om fusk og forsøk på fusk, §§ 4-7 første ledd b) og 4-8 tredje ledd
 • merknader på politiattest, § 4-9 femte ledd
 • utestengning og bortvisning etter § 4-8 første og andre ledd
 • utestengning etter skikkethetsvurdering, §4-10 fjerde ledd
 • falske vitnemål og opptakskarantene, §§ 3-7 åttende ledd og 4-7 første ledd a)
 • klager i forbindelse med opptak som ikke foretas nasjonalt, § 5-1
 • klager over formelle feil ved eksamen, § 5-2
 • andre klager fra studenter dersom forholdet er gjenstand for klage etter forvaltningsloven, § 5-1
 • tvungen avslutning av doktorgradsutdanning, § 4-13 annet ledd
 • klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling, § 4-13 fjerde ledd 
 • nedsettelse av advokatsalær, § 4-8 femte ledd

Nemnd for studentsaker vedtak i klager på enkeltvedtak etter § 5-1, klager over formelle feil etter § 5-2 og klager over ikke godkjent doktorgradsavhandling etter § 4-13 fjerde ledd er endelige og kan ikke påklages.

Hvordan klage?

Klager skal sendes til den enheten som har fattet vedtaket innen klagefristens utløp. For studenter er dette normalt fakultetet du er student ved, eller en annen enhet som har fattet et vedtak som gjelder dine rettigheter som student (f.eks. opptak eller tilrettelegging til eksamen). Informasjon om klagerett, klagefrist og formelle krav til klagen, samt eventuelle opplysninger om særskilte rettigheter, skal følge universitetets vedtak. Dersom enheten som har fattet vedtaket ikke finner grunnlag for å omgjøre det (gi medhold i klagen), sendes klagen videre til nemnd for endelig vurdering.

Felles klagenemnd er nasjonal klageinstans for de vedtakene fattet av nemnd for studentsaker som kan påklages. Klager stiles til Felles klagenemnd og sendes til OsloMet. Klagen vil bli fremlagt på nytt for nemnd for studentsaker ved OsloMet. Dersom nemnd for studentsaker opprettholder sitt vedtak, sendes saken i sin helhet til Felles klagenemnd. 

Klager på opptak gjennom Samordna opptak skal i mange tilfeller behandles av Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak, og ikke av nemnd for studentsaker ved OsloMet. Det skal framkomme av vedtaket hvilken nemnd som skal behandle klagen. Klager på vedtak om opptak stiles til den aktuelle nemnda og sendes til enheten som har fattet vedtaket. 

Studenter har rett til å la seg bistå av advokat der det er reist sak om utestenging eller bortvisning. Utgifter til dette dekkes av institusjonen etter bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd.

Sammensetning av nemda

Nemnd for studentsaker skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

Sekretariat

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

Kontakt nemnd for studentsaker på e-post