Skip to Content

Praksis 2. studieår (BIBPRAK2)

Praksisperioden i andre studieår inngår som en del av emnet Undersøkelsesmetoder i teori og praksis.

Gjennom forelesninger og øvingstimer får du en innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Forelesningene og øvingstimene legger grunnlaget for den kommende bacheloroppgaven, men er også en forberedelse til 5 en ukers praksisperiode, da du skal gjennomføre en undersøkelse av relevans for praksisstedet. Undersøkelsen defineres som et feltarbeid og skal i denne sammenhengen forstås som arbeid gjort for å innhente kunnskap gjennom erfaring.

Du vil få presentert en rekke forslag til undersøkelser du kan gjøre og du velger prosjekt sammen med kontaktpersonen på praksisstedet. Deretter vil du få tildelt en faglærer som veileder. Veiledningen er ment å hjelpe deg i planleggingen av undersøkelsen. Selve gjennomføringen skjer på selvstendig grunnlag, siden undersøkelsen utgjør emnets eksamensoppgave. 

For å kunne gå ut i praksis må du ha avlagt 60 studiepoeng i bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. 

Praksisperioden går over 5 uker fra januar måned og feltrapporten har innleveringsfrist umiddelbart etterpå. Du skal bruke 50 % av tiden på å gjennomføre undersøkelsen og skrive feltrapporten. Den resterende tiden skal være ordinær praksis i biblioteket.

 
Prosessen, steg for steg: 

Du sender inn dine ønsker om praksissted innen 5. september: Her søker du om praksisplass.

Du får i slutten av oktober vite hvor du skal ha praksis og sender umiddelbart din CV til praksisstedet.  

I begynnelsen av november presenterer faglærerne noen forslag til undersøkelser og du tar deretter kontakt med praksisstedet for å drøfte valg av undersøkelse. 

Du melder inn valget til koordinator Anita Sandberg (anitasa@oslomet.no) til avtalt tid og får tildelt en veileder fra utdanningen. 

Du tilbys inntil en times veiledning i månedsskiftet november/desember. Veileder skal godkjenne problemstillingen for prosjektet og vil også kunne hjelpe deg med å planlegge undersøkelsen. 

Under praksisperioden skal du ha ordinær praksis i biblioteket i 50 % av tiden. Resten av tiden skal brukes til å gjennomføre undersøkelsen og skrive feltrapporten. Dette arbeidet må du gjøre alene, siden det utgjør din eksamen i emnet. 

Feltrapporten innleveres til avtalt tid umiddelbart etter praksisperioden.

 

Informasjon om feltrapporten

Mer informasjon om praksis finner du her

Forslag til undersøkelser/ feltarbeid

Contact us

Do you have problems with or questions about the practical training placement?