Tilgjengelegheitserklæring - Student

Statisk artikkel

Tilgjengelegheitserklæring

OsloMet sine nettløysingar og applikasjonar skal ha ein tilgjengelegheitserklæring med tilbakemeldingsfunksjon. Lær meir om korleis OsloMet jobbar med tilgjengelegheit på nett.

Tilgjengelegheitsstatus for student.oslomet.no per 17. november 2021.

Vi brukar Siteimprove til å kontinuerleg måle i kva grad student.oslomet.no oppfyller krava til tilgjengelege nettstader (universell utforming). Verktøyet gir oss ein "Accessibility Score" som viser i kva grad nettstaden samsvarer med standardane i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

 • Dette må vi rette

  WCAG-nivå A, score 88,7/100

  Åtte feil står att å løysa - lovkrav:

  1. Eit element som kan rullast, er ikkje tilgjengeleg med tastaturet, 5350 sider

  2. Behaldarelementet er tomt, 46 sider

  3. Element-ID-er er ikkje unike, 35 sider

  4. Rolla er ikkje innanfor den nødvendige konteksten, 22 sider

  5. Tomme overskrifter, 19 sider

  6. Skjulte element har fokuserbart innhald, 7 sider

  7. Lenke utan tekstalternativ, 4 sider

  8. Det er ikkje lett å sjå lenkene, 2 sider

  WCAG-nivå AA, score 72,0/100

  Éin feil står att å løysa - lovkrav:

  1. Teksten blir avkutta når han endrar storleik, alle sider

  WCAG-nivå AA, score 48,5/100

  Tre feil står att å løysa - ikkje lovkrav:

  1. Skriftstorleiken er fast, 133 sider

  2. Linjehøgda er under minimumsverdien, 23 sider

  3. Linjehøgde er fast, 2 sider

 • OsloMet sine plikter

  OsloMet er pliktig til å

  OsloMet er offisiell samarbeidspartnar med International Association of Accessibility Professionals (iaapnordic.org).

  Tilgjengelegheitsprinsippa vi følgjer

  Kommunikasjonsavdelinga ved OsloMet tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personar og verktøy for å dagleg følgje med på nettstadens status. Gjennom arbeidsøkter kvar uke rettar vi opp i WCAG-feil, samt legg langsiktige planar for korleis vi skal løyse dei resterande problema (både innanfor og utanfor WCAG).

 • Er det noko du ikkje klarar å lese på student.oslomet.no?

  Kontakt oss for å få tilsendt innhald i eit anna format. Du kan sjølv velje korleis du vil ha innhaldet. Døme på dette kan vere universelt utforma PDF-ar, Word-filer eller print på papir.

  Fungerer ikkje skjermlesaren slik den skal på nettstaden vår? Ring 67 23 50 00 (sentralbord) og få innhald lest opp via telefon.

  Tips og triks

  Tekststorleik

  • Hald inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.

  • Hald inne Ctrl og tast - (minus) for å zoome ut.

  • Hald inne Ctrl og tast 0 (null) for å gå tilbake til start.

  Skjermlesar

  Ein skjermlesar er eit dataprogram som presenterer det visuelle på ein skjerm over til ei leselist eller til syntetisk tale.

  Få meir informasjon om skjermlesarar på Blindeforbundets nettsider (blindeforbundet.no).

 • Verktøy og sider om tilgjengelegheit

 • For innhald på engelsk

 • Korleis kan du sei frå om manglande tilgjengelegheit?

  Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald på student.oslomet.no?

  Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelegheit!

  Kom med tilbakemeldingar og spørsmål til oss i den sentrale nettredaksjonen via e-post.