Tildelingskriterier for aktivitetsmidler - Student

Tildelingskriterier for utdeling av Aktivitetsmidler ved OsloMet

Tildelingskriterier for utdeling av Aktivitetsmidler ved OsloMet

OsloMet bevilger og fordeler aktivitetsmidler en gang i året. Aktivitetsmidlene skal blant annet stimulere til faglig og sosial aktivitet ved siden av studiene. Les igjennom informasjon på siden før du logger deg inn på søknadsskjema.

Om aktivitetsmidlene

OsloMet – storbyuniversitetet bevilger hvert år kr. 100 000,- i aktivitetsmidler. Aktivitetsmidlene fordeles i henhold til dette reglementet av en tildelingskomite. 

Aktivitetsmidlene fordeles en gang i året. Søknadsfristen er 15. april. Eventuelle ekstraordinære søknadsfrister kunngjøres på tilsvarende måte som de ordinære søknadsfristene. 

Formål

Aktivitetsmidlene skal være et supplement til andre støtteordninger, som midler forvaltet gjennom Kulturstyret, midler fra fakulteter og midler tildelt direkte fra studieprogram.
Aktivitetsmidlene skal bidra til studentenes dannelse, kunnskap og praktiske ferdigheter, og stimulere til faglig og sosial aktivitet ved siden av studiene. 

Tildelingskomiteen

Tildelingskomiteen består av: 

 •  2 studentrepresentanter valgt av Studentparlamentet ved OsloMet
 • Studentlivkoordinator ved OsloMet
 • Leder av Kulturstyret eller annet Kulturstyremedlem som er OsloMet-student, utpekt av Kulturstyret dersom leder ikke er OsloMet-student

Alle medlemmer skal ha personlig vara. Komiteen konstituerer seg selv.

Alle medlemmer av komiteen må delta i behandlingen av en sak for at et vedtak skal være gyldig. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Referat skal underskrives av minst to representanter fra komiteen. 

Studentrepresentantene fra Studentparlamentet og Kulturstyret velges for ett år av gangen. 

Dersom Kulturstyret ikke har studentrepresentanter med tilknytning til OsloMet kan annen student utnevnes. Alternativt kan Studentparlamentet kreve å fylle plassen for det aktuelle året. 

Studentlivkoordinator kan bruke dobbeltstemme om nødvendig.

SiO Foreninger er sekretariat for tildelingskomiteen.

 • Informerer gjennom SiO Foreningers nyhetsbrev samt nettsider om frister og annen relevant informasjon om ordningen
 • Innkaller og refererer møtene

Hvem kan søke

Studentforeninger, studentorganisasjoner eller uformelle grupper av studenter med tilknytning til OsloMet kan søke om støtte. 

Hva det gis støtte til

OsloMets aktivitetsmidler skal spesielt legge til rette for studentaktiviteter som ikke støttes fullt ut av andre ordninger, og har som formål å: 

 • Stimulere til nye tiltak, arrangementer eller aktiviteter
 • Støtte sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter ved OsloMet som ikke kan oppfattes som en del av undervisningen
 • Stimulere studentenes faglige og sosiale utvikling og styrke integreringen av fag og fritid
 • Aktiviteter som får støtte, skal profilere OsloMet på en positiv måte
 • Fremme tverrfaglige aktiviteter

Hva det ikke gis støtte til

Tiltak ved et enkelt fag, institutt eller fakultet støttes ikke. Det gis ikke støtte til ordinær drift av en studentforening. Det gis ikke støtte til reisevirksomhet for foreningens medlemmer, honorar til foreningens medlemmer, nedbetaling av gjeld eller alkohol. Tiltak som har mottatt midler fra Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK) kan primært ikke motta støtte fra denne ordningen. 

Krav til søknad

Søknad må leveres på søknadsskjema som gjøres tilgjengelig på SiO sine nettsider før den årlige søknadsfristen 15. april.

Søknaden skal inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket eller formålet det søkes om støtte til, med en forklaring på hvordan søknaden oppfyller tildelingskriteriene
 • Budsjett for tiltaket det søkes om midler til
 • Søknadssum
 • Dersom tiltak/formål for søknaden er å regne som ordinær drift eller allerede eksisterende tiltak, må begrunnelse gis for hvorfor ekstra midler er nødvendig
 • Regnskap for foreningens virksomhet i foregående og så langt i inneværende år, samt regnskap for forrige tilsvarende tiltak som det søkes om midler til dersom det er relevant
 • Budsjett for foreningens virksomhet for inneværende år
 • Informasjon om søker; organisasjon, navn på forening, adresse, organisasjonsnummer, bankkontonummer og bankkontoadresse
 • Dersom søker ikke er en registrert studentforening må kopi av legitimasjon for studenten som er ansvarlig for støtten gruppen mottar vedlegges. 
 • Dersom forening eller søker er nyoppstartet eller ikke har hatt aktivitet tidligere trenger søknaden ikke å inneholde regnskap og rapport fra foregående periode

Tildelingskomiteen og SiO Foreninger kan, dersom de anser det nødvendig, be om tilleggsinformasjon om en søker eller en søknad. Tildelingskomiteen kan stille krav til søkeren eller forhold rundt søknaden før støtten endelig innvilges. 

Søknadsfrist og behandling

Søknader behandles av tildelingskomiteen.

Frist for å søke er 15. april hvert år. Søknad behandles innen tre uker etter søknadsfrist. 

Søknaden må være tildelingskomiteen i hende før gjennomføring av tiltaket det søkes om støtte til. Svar om tilskudd eller avslag på søknad skal tilfalle søker senest to uker etter avholdt tildelingsmøte, altså senest fem uker etter innsendt søknad. 

Oppfølging av vedtak, rapportering og utbetaling

Søkere som får tildelt aktivitetsmidler blir tilskrevet via e-post. 

Søkere som har fått innvilget støtte må signere kontrakt for utbetaling innen fire uker etter at søker er gjort kjent med vedtaket. Dersom søker ikke signerer innen fristen vil midlene ikke kunne utbetales.  

De som mottar aktivitetsmidler, plikter å sende rapport til SiO Foreninger innen 3 måneder etter avsluttet aktivitet. Rapporten skal inneholde beskrivelse av aktivitet, antall deltakere og regnskap. 

Søkeren er ansvarlig for at tildelte midler brukes i henhold til innlevert søknad. Dersom midlene ikke brukes i tråd med tildelingen, kan hele eller deler av støtten kreves tilbakebetalt.

Tiltak som har fått innvilget støtte kan bli tatt ut til en fullstendig regnskapskontroll av OsloMet. 

Det utarbeides en oversikt over innvilgede søknader på SiO sine nettsider. 

Rapport med regnskap fra tiltak som tidligere har mottatt støtte fra aktivitetsmidlene må være godkjent før støtte fra ny søknad utbetales. 

Klageadgang

Dersom søker er uenig i tildelingskomiteens behandling av søknad, kan søker klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til tildelingskomiteen senest 3 uker etter at svar er mottatt. Klager behandles av tildelingskomiteen fortløpende.

Revidering av kriteriene

Tildelingskriteriene fastsettes av OsloMet – storbyuniversitetet v/avdeling for utdanning og revideres etter behov.