Droppe til innhold

Handelshøyskolen ved OsloMet - Studieadministrativ informasjon - Master

Viktig informasjon for deg som er ny student ved master i økonomi og administrasjon - siviløkonomstudiet.

Innhold på siden

Informasjonskanaler

Her på Min side for studenter (student.oslomet.no) vil du finne det meste av den informasjon du trenger.

Logg inn på MinSide – hvor du finner programplan, emneplaner og timeplan tilpasset det studium og de emner du tar. I tillegg finner du lenker til utdanningsspesifikk informasjon for siviløkonomstudiet, og du finner direkte innlogging til blant annet Studentweb og Canvas.

Gjør deg kjent med oppbyggingen på nettsidene, spesielt det som omhandler Eksamen og Regelverk som su finner under fanen Studiehverdag. 

Universitetet bruker lærestøttesystemet Canvas. Administrativ informasjon formidles via nettsidene, Canvas eller student e-posten. Det er viktig at du jevnlig sjekker disse. 

Studenter som har studieadministrative spørsmål kan henvende seg til studieadministrasjonen v/Elin K. Hansen, 4. etasje. Det kan være spørsmål om eksamen, fritak, valg av emner, permisjon, studieprogresjon mm. Også Infosenteret kan besvare spørsmål, spesielt i forhold til Studentweb, semesterregistrering/faktura og mer generelle spørsmål.

Studieprogresjon/studierett

Se Forskrift om studier og eksamen, kapittel 4. Her finner du bestemmelsene som omhandler studieretten. Når man er tatt opp til masterstudiet, har man studierett i to år. Dersom en er forsinket med studiene, kan man normalt be om å få inntil ett års utvidet studierett.  

Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, da dette er emner som ofte er nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet. Studentene frarådes å avvike fra studiemodellen. Se ellers programplanen for oppbygging og gjennomføring av studiet.

Permisjon

Studenter har anledning til å søke permisjon fra studiet, jf. §4-5 i Forskrift om studier og eksamen. Du må søke permisjon i forkant av perioden det er aktuelt med permisjon for. Ellers risikerer du å ikke å få permisjon og at eksamener du ikke møter på, blir registrert som eksamensforsøk.

Programplan

Det er viktig at du setter deg raskt inn i programplan og gjeldende emneplaner.

Fra tid til annen gjøres det endringer i programplanen. Dette kan medføre noen problemer for studenter som har hatt permisjon, for eksempel at emner er utgått eller har endret omfang/semester.

Som hovedregel må studenter fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet med. I andre tilfeller vil det bli laget rimelige overgangsordninger.

Vi vil anbefale at de som får permisjon gjør seg kjent med endringer i kommende programplan, slik at de eventuelt kan ta kontakt med oss for å få høre hva de kan gjøre for å unngå forsinkelser.  

Arbeidskrav

I flere av emnene er det obligatoriske arbeidskrav (for eksempel prøver,  innleveringer med mer)  som må være godkjent for å få ta eksamen. Studenten må gjøre seg kjent med arbeidskrav i gjeldende emneplan, og at han/hun får nærmere informasjon av foreleser, bl.a. om dato/innleveringsfrist. 

Det kan ha blitt innført nye arbeidskrav etter at du opprinnelig skulle tatt emnet. Hvis du tidligere har fått godkjent gjeldende arbeidskrav vil dette normalt være gyldig også de to påfølgende studieår. Dersom du ikke får tatt eksamen innen da, må du regne med at du må ta arbeidskravet på nytt. Undersøk med studieadministrasjonen, slik at du ikke blir avvist på eksamen.

Hvis det er innført nye arbeidskrav, har studenter som har rett til ny/utsatt eksamen, rett til å avlegge denne eksamen etter den ordning som gjaldt ved foregående ordinære eksamen i emnet. Ved senere eksamener må studentene ha fått godkjent de nye arbeidskravene for å få tatt eksamen i emnet.

Ikke levert/utført arbeidskrav medfører at du ikke får ta eksamen i emnet. Du vil ikke ha rett til ny/utsatt eksamen, selv om du leverer innen ny/utsatt eksamen arrangeres, men må da vente til neste ordinære eksamen.

Valg av profil

Studentene velger blant følgende hovedprofiler: Finansiell økonomi, Strategi, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse eller Regnskap og revisjon.

Ved valg av hovedprofil Regnskap og revisjon, blir Finansiell økonomi din støtteprofil. Velger du en av de andre hovedprofilene, velger du fritt en av de andre hovedprofilene som din støtteprofil. Se programplanen for hvilke emner som inngår i de ulike profilvalgene.

 

Det vil bli gitt informasjon ved studiestart om de ulike profilene, ettersom valg av hoved- og støtteprofil vil avgjøre hvilke emner du skal ha allerede i første semester.

Valg av profil må normalt foretas for at du rent teknisk får fullført semesterregistreringen og lagt inn emner i utdanningsplanen på Studentweb. Vi anbefaler at du semesterregistrerer deg så snart som mulig, selv om fristen først er 1. september, ettersom du må være undervisningsmeldt til emner for å få tilgang til de aktuelle rommene i Canvas.

Profilvalget som du foretar på studentweb er i første omgang et foreløpig valg. Endelig frist for valg er 1. september, og frem til fristen vil du kunne ombestemme deg og endre profilvalget på Studentweb.

Fritak for emner / godskriving av emner fra andre studier

Se informasjon i programplanen, eller send en henvendelse til elinkh@oslomet.no.

Eksamen

Gjør deg kjent med eksamensnettsiden, og spesielt Forskrift om studier og eksamen.

Fra MinSide finner du også (under menyen Mer om studiet) lenke til fakultetets og Handelshøyskolens egne eksamensnettsider. Her finner du eksamensplaner og annen utdanningsspesifikk eksamensinformasjon. Det er viktig at du jevnlig sjekker både eksamenssiden og Canvas, spesielt i eksamensperiodene.

Ved semesterregistreringen melder du deg opp til alle ordinære eksamener. Obligatoriske emner ligger inne i utdanningsplanen, mens valgemnene må du selv legge til, jf. tidligere valg av emner.

Når semesterregistrering er fullført, må du sjekke at du er vurderingsmeldt til alle emner ved å gå inn på Innsyn. Meld fra om eventuelle feil.

Også oppmelding til ny/utsatt eksamen, ev. forbedring av karakter, foretas via Studentweb. Se informasjon om frister på nettsiden. Det vil ikke være mulig å melde seg opp etter fristen.

Studenter som eventuelt avbryter studiet, må gi oss skriftlig beskjed for å unngå å få registrert eksamensforsøk for manglende oppmøte, slik at de ikke har brukt opp eksamensforsøk om de senere skulle velge å søke opptak på nytt.

Eksamensoppmeldingene forutsetter at eventuelle arbeidskrav er oppfylt før eksamen. Dette gjennomgås like før eksamen, og oppmeldte studenter som ikke fyller kravene får slettet oppmeldingen.

Blir du syk under eksamen og må avbryte, må du gi beskjed til eksamensvakten og signere trekkliste før du forlater lokalet. I motsatt fall blir det som er levert, sendt til sensur og regnet som et eksamensforsøk.

Du kan ikke – etter å ha forlatt eksamenslokalet – gi beskjed om at det ikke skal sendes til sensur. Hvis du velger å trekke seg på grunn av sykdom, må du også levere legeattest innen gjeldende frist for at det skal bli godkjent som gyldig fravær.

Blank besvarelse regnes som trekk og eksamensforsøk.

Klage på karakter

Skal du klage på karakter, må du være forberedt på at klagebehandling kan ta tid. Av faglige hensyn sendes klagene samlet til sensorene når frist for å klage i emnet er utløpt for alle studenter. Har man fått F, bør man melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen, og ikke vente til klagesvar foreligger.

Vær oppmerksom på at du kan få dårligere karakter etter klagebehandlingen. Studenter som klager på bestått karakter, kan stryke. Hvis så skjer, vil du få anledning til å melde deg opp til ny/utsatt eksamen selv om oppmeldingsfristen er utløpt – så fremt svar på klagen foreligger i såpass god tid før eksamen at dette lar seg ordne rent praktisk. I motsatt fall må du vente til neste ordinære eksamen i emnet, før du får tatt ny eksamen.

Dersom du har klaget på en F, og svar på klagen foreligger før ny/utsatt eksamen, vil du bli varslet og oppmeldingen bli trukket dersom klagebehandlingen resulterte i bestått karakter.

Studieadministrativ informasjon er oppdatert i august 2018.

chatbot-portlet