Droppe til innhold

Handelshøyskolen ved OsloMet - Studieadministrativ informasjon - Bachelor og årsstudium

Viktig informasjon for deg som studerer ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, bachelorstudiet i regnskap og revisjon, bachelorstudiet i Facility Management eller årsstudiet i økonomi og ledelse eller kulturledelse.

Innhold på siden

Informasjonskanaler

På student.oslomet.no vil du finne det meste av den informasjon du trenger som student. Logg inn på MinSide, hvor du finner programplan, emneplaner og timeplan tilpasset det studium og de emner du tar. I tillegg finner du lenker til utdanningsspesifikk informasjon for Handelshøyskolen, og du finner direkte innlogging til blant annet Studentweb og Canvas.

Gjør deg kjent med oppbyggingen på nettsidene, spesielt det som omhandler Eksamen og Rettigheter og plikter.

Universitetet bruker lærestøttesystemet Canvas. Administrativ informasjon formidles via nettsidene, Canvas eller student e-posten. Det er viktig at du jevnlig sjekker disse.

Studenter som har studieadministrative spørsmål, må henvende seg til studieadministrasjonen, og ikke til den enkelte foreleser (f.eks. spørsmål om eksamen, fritak, klage, bytte av emne/studium, permisjon, studieprogresjon o.l.).

Studieprogresjon og studierett

Se Forskrift om studier og eksamen, kapittel 4, som regulerer bestemmelser om studieretten. Studenter som blir tatt opp til heltidsutdanninger, forutsettes å være heltidsstudenter og følge normal studieprogresjon. Dersom man er forsinket med studiene, kan man normalt be om å få innvilget ett års utvidet studierett i forhold til normert tid.

Studenter som starter i 2. eller 3. studieår og mangler emner fra lavere årstrinn, må være forberedt på at det kan bli faglig utfordrende å ta emner fra høyere årstrinn som bygger på det man mangler. Man må også regne med at det kan bli timeplankollisjoner mellom årstrinnene, og man kan risikere at det  blir eksamenskollisjoner mellom årstrinnene.

Det er derfor ikke å anbefale at studentene fraviker fra studiemodellen som fremkommer i programplanen, selv om det ikke lenger stilles krav om maksimalt antall hengefag.

Spesielle forkunnskapskrav
Vær oppmerksom på at studenter som har valgt revisorstudiet, og ikke har bestått Videregående finansregnskap og regnskapsteori i 2. studieår ikke får ta  eksamen i Årsregnskap og god regnskapsskikk og Revisjon i 3. studieår. De må da melde seg opp til eksamen i emnet neste studieår etter å ha bestått Videregående finansregnskap og regnskapsteori, jf. reglene om at man kan bruke inntil ett år ekstra på studiet.

Studenter som har valgt bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og ikke oppfyller kravene om beståtte eksamener i 2. studieår for å velge en bestemt profil i 3. studieår, må velge en annen profil. Alternativt kan de be om å få studieplassen reservert til neste studieår, jf. reglene om å kunne bruke inntil ett år ekstra på studiet. Se informasjon i programplanen om krav for å velge de ulike profilene.

Så lenge en har studierett ved studiet, betaler en ikke eksamensvederlag for ny/utsatt eksamen, forbedring av karakterer eller andre enkelteksamener.

Fullføringsstudent

Studenter som ikke har bestått studiet til normert tid, kan kontakte studieadministrasjonen (4. etasje) og be om å få utvidet studieretten og bli registrert som fullføringsstudent, jr. reglene om at man normalt kan få innvilget ett års utvidet studierett ved forsinkelse. Etter at man er registrert som fullføringsstudent, vil det i løpet av få dager bli generert betalingsinformasjon på Studentweb. Meld deg opp til undervisning via Studentweb for å få tilgang til aktuelle Canvas-rom.

Permisjon

Studenter har anledning til å søke permisjon fra studiet, jf. §4-5 i Forskrift om studier og eksamen.

Dersom du ønsker å ta eksamen i permisjonstiden, må du kontakte studieadministrasjonen. Hvilke eksamener du får ta, vil avhenge av grunnlaget for din permisjon. Se også OsloMets nettside med informasjon du bør merke deg i forbindelse med permisjon.

Det skal søkes permisjon i forkant av perioden det er aktuelt med permisjon for, så fremt ikke sykehusopphold eller annet har forhindret studenten fra dette. I motsatt fall kan en risikere ikke å få permisjon og at eksamener en ikke møter på, blir registrert som eksamensforsøk.

Programplan

Det er viktig at nye studenter setter seg grundig inn i programplanen og gjeldende emneplaner.

Fra tid til annen gjøres det endringer i programplanen. Dette kan medføre problemer for studenter som har hatt permisjon eller har måttet stå over et år, dersom klassen en skal inn i, følger en ny plan. Det kan for eksempel være at emner er utgått, har endret omfang eller at emner har byttet semester. Som hovedregel må studenter fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet med, så fremt dette er praktisk mulig. I andre tilfeller vil det bli laget rimelige overgangsordninger. Vi vil anbefale de som får permisjon eller må stå over et år, om å kontrollere programplanen som gjelder for kullet man skal starte i etter endt permisjon, og å ta kontakt med administrasjonen for å høre om eventuelle endringer vil få betydning når en skal gjenoppta studiene. Ta kontakt så snart planene for det aktuelle kullet foreligger, for å få vite hvordan du ev kan forholde deg for å unngå forsinkelser.

Studenter som starter etter én plan, og fullfører studiet etter at det er foretatt endringer i denne, må selv påse at de tilfredsstiller kravene for å få tildelt graden, jf. kravene i programplanen. Ved f.eks. bachelorstudiet i økonomi og administrasjon må man – etter fullført studium – i tillegg til å ha oppnådd totalt 180 studiepoeng, tilfredsstille kravene om et visst antall studiepoeng innenfor bestemte fagområder, jf. programplanen. Pass på at det ikke blir overlapp mellom emner tatt etter gammel og ny plan, sånn at du «mister» studiepoeng . I tillegg må du påse at du har tatt alle enkeltemner som inngår i studiet.

Tidligere studenter som skal gjenoppta studiene, må ta kontakt med administrasjonen for å få opplyst om eksamener avlagt etter gammel plan kan gi fritak for emner etter ny plan.

Arbeidskrav

I flere av emnene er det obligatoriske arbeidskrav (for eksempel prøver,  innleveringer med mer)  som må være godkjent for å få ta eksamen i emnet. Studenten må passe på å gjøre seg kjent med slike krav i de gjeldende emneplanene, og at han/hun får nærmere informasjon av foreleser, bl.a. om dato/innleveringsfrist. 

Det kan ha blitt innført nye arbeidskrav etter at en opprinnelig skulle tatt emnet. Hvis en tidligere har fått godkjent gjeldende arbeidskrav, vil dette normalt være gyldig også de to påfølgende studieår forutsatt at det ikke er vesentlige endringer i arbeidskravet. Dersom du ikke får tatt eksamen innenfor denne tiden, kan du regne med å måtte ta arbeidskravet på nytt. Undersøk dette med administrasjonen, slik at du ikke blir avvist på eksamen. Merk: I enkelte emner inngår det et prosjektarbeid/case som kan brukes som hjelpemiddel ved eksamen, og i slike tilfeller må det leveres nytt prosjektarbeid/case til godkjenning for å kunne besvare eksamensoppgaven allerede til påfølgende ordinære eksamen i emnet. Se blant annet emneplanene for ØABED1100 Bedriftsøkonomi og ØABED6100 Bedriftsøkonomi II.

Hvis det er innført nye arbeidskrav, har studenter som har rett til ny/utsatt eksamen, rett til å avlegge ny/utsatt eksamen etter den ordning som gjaldt ved foregående ordinære eksamen. Ved senere eksamener må alle studenter ha fått godkjent de nye arbeidskravene for å få tatt eksamen i emnet.

Manglende utført arbeidskrav vil medføre at en ikke gis anledning til å ta eksamen i emnet. En vil ikke ha rett til ny/utsatt eksamen, selv om en leverer innen ny/utsatt eksamen arrangeres, men må vente til neste ordinære eksamen.

Valg av studieretning/profil

Bachelorstudentene i 1. år skal innen 15. mars i 1. studieår velge valgemner i 2. år.

Studentene i 2. år ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal – 15. april – velge profil i 3. år, samt profilemner.

Det blir arrangert informasjonsmøter om våren. Valg skjer på Studentweb.

Dersom en senere melder seg opp til eksamen i andre emner enn de en har valgt, kommer disse på en egen karakterutskrift. Vitnemål utstedes først når de emnene man opprinnelig valgte, er bestått.

Eksamen

Det er viktig å gjøre seg kjent med eksamensnettsiden, og spesielt merke deg Forskrift om studier og eksamen.

Fra studentinformasjonssiden finner du også lenke til fakultetets og Handelshøyskolens egne eksamensnettsider. Her finner du eksamensplaner og annen utdanningsspesifikk eksamensinformasjon. Det er viktig at du jevnlig sjekker både eksamenssiden og Canvas, spesielt i eksamensperiodene.

Ved semesterregistreringen blir man oppmeldt til de eksamener som tilhører det kullet man er registrert på, jf. oversikt i programplanen. Dersom det er enkelte av disse eksamener man ikke skal ta, må man selv melde seg av eksamen innen gjeldende frister for å unngå at det blir registrert eksamensforsøk. Se frister på eksamensnettsidene. Når semesterregistrering er fullført, må man sjekke at man er vurderingsmeldt til alle riktige eksamener ved å gå inn på Aktive emner. Meld fra om eventuelle feil du ikke selv får rettet på.

Man må gi beskjed til universitetet dersom man slutter ved studiet, slik at man ikke blir stående oppmeldt til eksamener.

Så snart eksamensplanen er kunngjort, må studenter som tar emner fra ulike årstrinn, sjekke at han/hun ikke er oppmeldt til to eksamener på samme dato.  Kollisjoner gir normalt ikke rett til ny/utsatt eksamen. Undersøk med studieadministrasjonen.

For eksamener utover ordinært studieløp (f.eks. ny/utsatt eksamen, forbedring av karakter, eksamen på annet årstrinn), må studenten passe på å melde seg opp innen gjeldende frister (via Studentweb). Vær ute i god tid og vær obs på at du også selv må melde deg opp om du var syk ved ordinær eksamen. Oppmeldinger etter fristen er ikke mulig!

Vær oppmerksom på at oppmeldingene forutsetter at man oppfyller kravene for å ta eksamen (f.eks. arbeidskrav og forkunnskapskrav). Like før hver eksamen kontrollerer vi at oppmeldte studenter fyller kravene. De som ikke fyller kravet, vil bli slettet før eksamensdagen.

Studenter som blir syke under eksamen og må avbryte, må sørge for å få gitt beskjed til eksamensvakten og få signert trekkliste før de forlater lokalet dersom de ikke vil at besvarelsen skal sendes til sensur. I motsatt fall blir det som en har levert, sendt til sensur og regnet som ett eksamensforsøk. En kan ikke - etter å ha forlatt eksamenslokalet – gi beskjed til skolen om at det ikke skal sendes til sensur. Hvis en velger å trekke seg på grunn av sykdom under eksamen, må det også leveres/sendes legeattest innen gjeldende frist for at det skal bli godkjent som gyldig fravær og ikke regnes som forsøk.

Leverer studenten blank besvarelse, regnes det som trekk, og man har da brukt et eksamensforsøk.

Studentene må sette seg inn i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, og øvrig informasjon som blir gitt i forbindelse med eksamen.

Klage på karakter

Når det gjelder klage på karakter, vises det til §7-3 i forskrift om studier og eksamen og til informasjon om klagebehandling på eksamensnettsiden.

Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen. Dersom mappen inneholder deler som er av en slik art at bedømmelse ikke kan etterprøves, vil det normalt ikke være klagemulighet på mappen. Hvis det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen skal utgjøre, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på de delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall i forhold til kunngjøring av sensur på den aktuelle delen. Tilsvarende vil gjelde i emner der vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. Klagefristen på henholdsvis mappe og skriftlig skoleeksamen vil løpe i forhold til når sensur ble kunngjort på den enkelte del. Man kan ikke klage på samlet karakter i emner dersom fristen for å klage på én av delene er utløpt. Hvis det kun gis en samlet karakter på mappe og skriftlig eksamen, gjelder klagefristen på kunngjøringsdato for samlet karakter.

Studenter som klager på karakter, må være forberedt på at klagebehandlingen kan ta tid. Av faglige hensyn sendes alle klagene i emnet samlet til klagesensorene når frist for å klage i emnet er utløpt for alle studenter. Dersom man har fått F, bør man derfor melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen, og ikke vente til svar på klagen foreligger.

Det er også viktig å merke seg at man kan få dårligere karakter etter klagebehandlingen. Studenter som klager på bestått karakter, kan stryke. Hvis så skjer, vil man få anledning til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen selv om oppmeldingsfristen er utløpt - så fremt svar på klagen foreligger i såpass god tid før eksamen at dette lar seg ordne rent praktisk. I motsatt fall må man vente til neste ordinære eksamen i emnet arrangeres.

Dersom studenten har klaget på en F, og svar på klagen foreligger før ny/utsatt eksamen, vil studenten bli varslet og oppmeldingen bli trukket dersom klagebehandlingen skulle ha resultert i bestått karakter.

Tilrettelagt studieløp

Studenter som har varig nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, kan søke om tilrettelagt studieløp. Også studenter som har toppidrettsstatus, kan søke om tilrettelagt studieløp. Se mer informasjon på Tilrettelegging (under Kurs og veiledning). 

Vitnemål og karakterutskrift

Studenter ved bachelorstudiene får vitnemål så snart studiet er bestått. Man kan ikke be om utsettelse av vitnemålet fordi man ønsker å forbedre karakterer som man vil ha med på vitnemålet.

Vær oppmerksom på at studenter som har klaget på karakter, ikke får vitnemålet før klagen er ferdig behandlet.

Studenter som ikke fullfører til normert tid, bør selv be om vitnemål/ karakterutskrift så snart de oppfyller kravet, for å unngå forsinkelse.

Studenter som er innvilget fritak i enkeltemner, vil ikke få overført karakterer fra andre skoler på vårt vitnemål.

Universitetets forskrift om studier og eksamen har bestemmelser for hvilke kriterier som må være oppfylt for å tildeles en bachelorgrad. Blant annet må man ha bestått et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng. Videre kreves det at minimum 60 studiepoeng av studiet må være avlagt ved OsloMet for at vi skal kunne tildele en bachelorgrad. For studenter som allerede har en annen bachelorgrad fra OsloMet, må det minimum tas 60 nye studiepoeng for at vi kan utstede en bachelorgrad i økonomi og administrasjon/regnskap og revisjon/Facility Management. Studenter som har fått fritak eller har fått innpasset tidligere utdanning, må påse at de tilfredsstiller kravene i forskriften.

chatbot-portlet