Studentlisens - lisens som helsefaglig student - Student

Statisk artikkel

Studentlisens - lisens som helsefaglig student

Som et midlertidig tiltak for å gi bedre helsehjelp som helsepersonell i arbeidet mot covid-19, åpnes det for å gi lisens til studenter i siste opplæringsår av utdanningen. Med studentlisens kan du få et mer selvstendig ansvar for en avgrenset del av yrkesutøvelsen på tjenestestedet.

Er du sisteårsstudent på bioingeniør, sykepleie, vernepleie, jordmor eller paramedisin kan du få studentlisens.

Studentlisensen er gratis og midlertidig og gir deg som er i siste studieår mulighet til å gi helsehjelp som helsepersonell under veiledning. Uten lisens kan du som student kun arbeide som pleieassistent eller i praksis på tildelt praksisplass. For å få studentlisens krever Helsedirektoratet at utdanningsinstitusjonen gjør en vurdering av skikkethet og innheter samtykke fra deg. Du finner detaljert informasjon om lisens til helsefaglige studenter hos Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no).

Registrering av studentlisens i helsepersonellregisteret

OsloMet er ansvarlig for å melde inn studenter som kan registreres med studentlisens. Du får studentlisensen fra den dagen du blir registrert og den vil vare to måneder etter forventet sluttdato ved lærestedet (august 2022 for de fleste).

Lisensen er digital. Det vil derfor ikke være nødvendig å ta utskrift av lisensen. Helseforetakene får oversikt over studenter med studentlisens, men du kan likevel ta en utskrift av autorisasjonsstatus og HPR-nummer for helsepersonell på Helsedirektoratet sine sider dersom du ønsker.

Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere hvilke studenter som er skikket til å bli meldt inn i registeret for reservepersonell, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Dersom utdanningsinstitusjonen har kjennskap til eller mistanke om at noen av studentene ikke er skikket for å utøve det aktuelle yrket med studentlisens, vil ikke disse bli meldt inn.

 • Hvordan få studentlisens

  For å få studentlisens må du:

  OsloMet melder inn studentene som har:

  1. gitt samtykke til å være på en liste over tilgjengelig personell og som
  2. ikke har en pågående skikkethetssak

  Etter listen er sendt vil du få lisens. Da kan du registrere din interesse for arbeid på Helsedirektoratet sine nettsider. Kommuner og helseforetak vil få oversikt over tilgjengelig personell i sitt område.

  Det er kommunene og helseforetakene som melder inn behov for å rekruttere studenter med lisens til Helsedirektoratet. De oppgir hvilke oppgaver som skal ivaretas og hvilke arbeidssteder det gjelder.

  Følgene vilkår ligger til grunn for at du skal få studentlisens:

  1. Lisensen gir studenten kun rett til å utføre yrkesaktivitet under faglig veiledning og tilsyn av overordnet autorisert personell
  2. Lisensen gir ikke adgang til å utøve yrket av selvstendig karakter
  3. Lisensen gir studenten kun rett til å kalle seg student i det aktuelle yrket
  4. Lisensen er tidsbegrenset. Lisensperioden settes fra innmeldingsdato til 2 måneder etter forventet uteksamineringsdato

  Det er Helsedirektoratet som utsteder både lisens og autorisasjon, og du vil få autorisasjon etter de samme reglene og på samme måte som før.

 • Forskjell på autorisasjon og studentlisens

  Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utøve yrket inntil fylte 80 år. Visse profesjonsstudenter kan søke om autorisasjon etter endt bachelorutdanning. Autorisasjon er personlig.

  En lisens gir studenter på siste studieår mulighet til å utøve yrket, under veiledning og i en tidsavgrenset periode. Studentlisensen vil normalt være tilgjengelig kort tid etter at OsloMet har sendt inn listene med navn på de aktuelle studentene. Studenter som innvilges lisens skal benevnes som student i tittelen. Studentlisensen varer inntil 2 måneder etter vitnemålsdatoen. Vitnemålsdato er den datoen fakultetet utsteder vitnemål og sender liste med krav om autorisasjon til Helsedirektoratet. Det betyr at studenter kan ha studentlisens inntil de får autorisasjonen.

 • Regelverk

 • Personvern

  Personopplysninger og samtykke

  Grunnen til at du må samtykke, er at det blir behandlet personopplysninger om deg. Når du registrerer deg må du oppgi navn, epost, fødselsnummer og studietilhørighet. Vi trenger ditt samtykke til å samle inn disse opplysningen om deg, og til å sende opplysningene til Helsedirektoratet.  

  Det er frivillig å delta

  Det er frivillig å svare, og samtykke til bruken av personopplysningene. Hvis du velger å svare og samtykke, kan du trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn, ved å sende en epost til studiehenvendelser-hv@oslomet.no

  Hvis du trekker samtykket, vil alle personopplysninger du har oppgitt til dette formålet bli slettet hos OsloMet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

  Hvis du vil trekke tilbake samtykket før oversending, må du trekke deg før den 20. des. Da sendes opplysningene til Helsedirektoratet. Dersom du trekker deg etter at og du er oppført på listen, eller har mottatt midlertidig lisens, må du ta kontakt med Helsedirektoratet.  

  Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

  Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

  Det er kun saksbehandler i studieadministrasjonen som har tilgang til svarskjemaet. Informasjonen sendes til Helsedirektoratet via Helsedirektoratets portal. OsloMet sletter all informasjon i svarskjemaet etter at informasjonen er sendt.  

  Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

  Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke i henhold til personvernforordningen artikkel 6 a) den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.  

  Dine rettigheter

  Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.