Droppe til innhold

Skade og smitte

Hva må du gjøre dersom du blir skadet eller smittet når du er i praksis?

Dette må du gjøre hvis du blir skadet eller utsatt for smitte i praksis

Blir du skadd eller utsatt for mulig smitte mens du er i praksis skal du melde fra etter praksisstedets rutiner. Spør praksisstedet om hvordan du gjør dette. Det er praksisstedet som skal følge deg opp, og melde eventuelle skader du har pådratt deg til NAV. Du skal også registrere skaden i OsloMet's avvikssystem (ansatt.oslomet.no) med avviksskjema (tjenester.hioa.no).

Når du er i praksis i en virksomhet, er du å betrakte som vanlig arbeidstaker på praksisstedet, og du faller dermed inn under Lov om yrkesskadeforsikring (Lovdata.no) og Lov om skadeerstatning (Lovdata.no). Virksomheten du har praksis i regnes som arbeidsgiver, jf. brev fra departementet (PDF). 

Tilleggsbestemmelser ved fare for smitte - gjelder spesielt helsefagstudenter

Ved stikkskader er det viktig at studenten får tatt blodprøve (0-prøve) for å dokumentere at man ikke var smittet ved skadetidspunkt. Deretter skal det tas blodprøver i henhold til helsetjenestens rutiner.

Studenter i praksis behandles på samme måte som helsetjenestens ansatte når det gjelder iverksetting av profylaktisk behandling ved fare for inokulasjonssmitte. Studenten henvender seg til helsetjenestens bedriftshelsetjeneste for oppfølging.

Refusjoner og forsikringsordninger 

Dersom NAV godkjenner skaden som en mulig yrkesskade kan du få full godtgjørelse for nødvendige utgifter til legehjelp, tannbehandling, fysikalsk behandling, forbindingssaker og medisiner.

Studentens studielån kan omgjøres til stipend ved sykdom.

Kontakt ditt fakultet