Droppe til innhold

Nyheter

Spørsmål og svar om OsloMet

Spørsmål og svar om OsloMet

Hva skjer når vi nå har fått universitetsstatus og er blitt til OsloMet – storbyuniversitetet? Les spørsmål og svar her.

 

 

1. Er vi nå et universitet?

Ja, vi er nå blitt universitetet OsloMet – storbyuniversitetet. Den formelle endringen trådte i kraft idet avgjørelsen ble tatt av Kongen i Statsråd 12. januar. Vi er ikke lenger en høgskole, og vi heter ikke lenger HiOA.  

Samtidig er vi nå i en overgangsperiode fordi vårt gamle navn Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt benyttes mange steder, både digitalt og fysisk. På nettsider og i e-postadresser, i eksterne databaser og systemer, samt i skilt og trykket materiell benevnes institusjonen ved sitt gamle navn. 

Det blir en trinnvis overgang i bruken av det nye navnet vårt: 

 • Logo for OsloMet blir utarbeidet nå og vil bli lansert etter påske. 
 • Nye nettsider for www.oslomet.no vil bli lansert i august.  
 • Ansatte får nye e-postadresser i løpet av februar, og studenter får nye e-postadresser før påske. 
 • På intranettet vil navnet byttes ut i løpet av vårsemesteret
 • Det kan i en overgangsperiode bli aktuelt at offisielle dokumenter fra oss fortsatt utstedes med vårt gamle navnetrekk. Det vil komme mer informasjon når vi har avklart hvor lenge denne overgangsperioden varer. 
 • Det blir også en trinnvis overgang til de mulighetene som vår nye institusjonelle status gir oss juridisk og formelt. I løpet av 2018 vil det meste være på plass.  

Institusjonen fortsetter som samme juridiske enhet og beholder sitt gamle organisasjonsnummer.

2. Hvorfor skjer det nå, er det ikke blitt sagt at det tidligst skulle skje i august? 

HiOA har ønsket å få universitetsstatus så raskt som mulig, og vi formidlet også dette ønsket til Kunnskapsdepartementet når vi sendte de vår søknad om status som universitet. Vi er veldig glad for at Regjeringen har behandlet søknaden vår så raskt at det skjer allerede nå. Konsekvensen av dette blir at vi vil bruke 2018 på å gjennomføre alle endringene som er knyttet til universitetsstatus og nytt navn. 

3. Hva heter vi nå og hvorfor det navnet?

Vi heter OsloMet – storbyuniversitetet. På engelsk heter vi OsloMet – Oslo Metropolitan University. Kortformen for navnet vårt er OsloMet, både på norsk og på engelsk. 

Fra 2016 ble det gjennomført en omfattende prosess for å få inn og teste navneforslag, og over 200 navneforslag ble levert inn. Det ble gjennomført flere møter med representanter for enheter og studenter, instituttledere og ledelse for å beslutte hvilke kriterier og målgrupper som burde vektlegges når universitetsnavn skulle utvikles.

Det ble hentet inn et grundig kunnskapsgrunnlag og gjort kvalitetssikring av navneforslagene, samt gjennomført bred testing hos både eksterne og interne målgrupper.

Basert på resultatene etter testingen ble tre navneforslag diskutert i HiOA-styret i juni 2016, og navnet OsloMet ble besluttet i styremøtet i desember 2017, og til slutt godkjent av Kunnskapsdepartementet og vedtatt i Statsråd i januar 2018.

 

4. Blir det noen endringer i utdanningene – skal fag legges ned eller opprettes fordi vi er universitet?

Nei, det er ingen endringer av studieporteføljen som kommer som en følge av universitetsstatusen. Vi utvikler studieporteføljen vår hele tiden, og dette utviklingsarbeidet har vi drevet og vil vi drive videre, uavhengig av hva slags institusjonell status vi har.

Tidligere har vi måttet søke NOKUT og Kunnskapsdepartementet om enkelte av de nye programmene vi ønsket oss, mens vi selv nå har mulighet til å bestemme alle endringer i studieporteføljen selv.

5. Hva betyr dette for meg som student?  

Uansett hva du studerer, vil du ønske at underviserne dine er oppdatert på den siste forskningen og praksisen i fagfeltet, slik at du kan gjøre en forskjell når du kommer ut i arbeidslivet.  
 

 • OsloMet skal bringe videre enda bedre og oppdatert kunnskap til deg som student.
   
 • Utdanning og forskning henger sammen, og som universitet kan vi satse enda mer på forskningsbasert utdanning, internasjonalt samarbeid, og rekruttering av ansatte og studenter.
   
 • Å være et universitet gir oss muligheten til å bestemme over våre egne studier, slik at vi raskere kan justere tilbudet vårt etter det samfunnet har behov for til enhver tid.
   

For at studenter skal oppleve undervisningen som god og relevant, og at de skal være ettertraktede når de går ut i arbeidslivet, må vi utvikle utdanningene våre hele tiden. Dette skjer gjennom tett samarbeid med praksisfeltet og ved å forske på samfunnets behov. Forskning hos oss skjer ofte i praksisfeltet, og er derfor svært relevant for å gjøre utdanningene bedre! 

6. Får studenter som går ut til våren et vitnemål fra et universitet? 

Ja, vårens avgangsstudenter får et vitnemål fra det nye universitetet.  

7. Hva skjer med karakterutskrifter, vitnemål etter konteeksamener og andre offisielle dokumenter som utstedes til studenter?  

I en overgangsperiode vil offisielle dokumenter fra oss fortsatt utstedes med vårt gamle navnetrekk. Det vil komme mer informasjon når vi har avklart hvor lenge denne overgangsperioden varer. 

8. Vil det bli mer obligatorisk undervisning?  

Studenter som allerede har begynt vil ikke få endringer i sine programplaner som følge av at vi nå er universitet.

9. Kommer OsloMet til å innføre Ex.phil – det er vel obligatorisk på et universitet?  

Nei, det er foreløpig ingen konkrete planer om obligatorisk ex. phil, men dette er noe vi skal diskutere. I følge universitets - og høyskoleloven er det ingenting som tilsier at vi må innføre ex.phil. 

Men allerede på sommerskolen for 2018 starter vi opp et prøveprosjekt med et forberedende emne med tittelen Technology and society. Kurset skal være åpent for alle studenter. 

Den viktigste grunnen for at vi nå starter opp med dette emnet er å hjelpe studentene våre til å få en bedre forståelse av vår digitale verden og hvordan teknologi påvirker livene våre og måten vi arbeider på, som de trenger for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. Dette gjelder like mye for lærere og sykepleiere som for ingeniører. 

10. Kommer det til å bli færre forelesninger og mindre oppfølging av studenter på grunn av at foreleserne må forske?   

Nei, det er ikke slik at man enten driver med forskning eller utdanning. Dette henger sammen. Vi skal fortsatt ha lærere med god praksiserfaring, men samtidig håper vi at lærerne kan integrere forsknings og utdanningsaktivitetene i større grad.

Tidsressursfordeling og andelen forsknings- og undervisningstid er ikke et spørsmål som er direkte knyttet til om man er en høgskole eller et universitet. 

Vi håper også at vi kan få studentene med i forskningsaktiviteten i større grad, sånn at de lærer å forholde seg til forskningens rolle, og bruke kunnskap for å tilpasse seg endringer og holde seg oppdatert gjennom et yrkesaktivt liv. 

11. Må vi som studenter lese enda flere forskningsartikler, fremfor å lære praktisk kunnskap som er viktig for yrkene våre?  

Praksis vil fortsatt være en stor og viktig del av studieprogrammene våre. For OsloMet er det viktig, både i dag og i fremtiden, at undervisningen vår er forskningsbasert.

Den kunnskapen studentene våre tar med seg ut i praksis skal være oppdatert og basert på forskning. 

12. Kommer utdanningene våre til å være på engelsk?  

Vi har allerede som mål å gi studiene våre et sterkere internasjonalt preg. Vi vil gi studentene våre et internasjonalt læringsutbytte og sette dem i stand til å være aktive deltakere i et internasjonalt arbeidsliv og samfunn.

Dette betyr blant annet å legge enda bedre til rette for inn- og utveksling og ivareta det internasjonale perspektivet på det enkelte studieprogram.

Derfor er vi i gang med å få på plass noen flere emner på engelsk. I tillegg er det slik at høyere utdanning i Norge i dag er tospråklig, noe som vil si at studentene i de fleste fagene kan få pensumstoff på engelsk og kan oppleve å få noen forelesninger på engelsk.

13. Vil det bli flere leseplasser og undervisningsrom hvis det kommer enda flere studenter?

Arbeidet med infrastruktur har, som også NOKUT viser til i den ferdige rapporten, høy prioritet. Vi har en tydelig plan for infrastruktur og hvordan vi skal utvikle og oppgradere våre studiesteder etterhvert som institusjonen vokser. 

Vi har allerede bygget om Pilestredet 52, slik at studentene har fått flere grupperom og flere leseplasser.  

14. Hva er forskjellen på OsloMet og UiO?  

Oslos to universiteter er like forskjellige som HiOA og UiO har vært som to høyere utdanningsinstitusjoner med ulikt fagtilbud. Fram til i dag har HiOA og UiO utfylt hverandre faglig, og det vil vi fortsette med når vi er to universiteter i samme by. OsloMet fortsetter å tilby de fire fagretningene som universitet, samtidig som vi får mer frihet til å opprette nye studier i takt med samfunnets behov. 

OsloMet skal ha en praksisnær og tett kobling til arbeidslivet. Vi er et universitet som fokuserer på profesjonsutdanninger, og vi fortsetter med å utdanne kandidater som gjør en forskjell, og med å utvikle ny viten og praksis for å møte utfordringene i framtidas arbeidsliv og i velferds-Norge. 

15. Hvorfor og hvordan har vi jobbet for å bli akkreditert som universitet?

Arbeidet med å få HiOA til å oppfylle kravene for universitetsakkreditering har pågått i lang tid. Allerede i 2007 vedtok det daværende HiO-styret et langsiktig mål om at høgskolen skulle bli et universitet. Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte i 2011, var det en uttalt intensjon å lage en institusjon som var sterk nok til å kunne bli et universitet på sikt. 

Universitetsstatus vil gjøre oss mer konkurransedyktige og attraktive for internasjonalt samarbeid, og når vi skal rekruttere ansatte og studenter. Universitetsstatusen gir oss også muligheten til å bestemme over egne studier, slik at vi raskere kan respondere på samfunnets og arbeidslivets behov og utvikle studier som svarer på disse behovene. 

Arbeidet med universitetssøknaden skjøt fart i 2015, og i mars 2016 vedtok HiOA-styret å formelt starte søknadsprosessen. Den ferdige søknaden ble overlevert til NOKUT i februar 2017, og i løpet av 2017 ble den behandlet og godkjent hos NOKUT og deres sakkyndige komité, og deretter ble søknaden sendt til Kunnskapsdepartementet for behandling av Kongen i Statsråd i 2018. 12. Januar 2018 kom vedtaket om at vi er blitt OsloMet – storbyuniversitet. Se oversikt over søknadsprosessen og les søknadsdokumentene.

Hvis man skal søke nye studier, skal man søke etter HiOA eller OsloMet hos Samordna opptak den 15. april?

Hvis du skal søke studieplass hos oss i Samordna opptak, finner du studiene våre under Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).