Droppe til innhold

Retningslinjer for periodiske evalueringer

Full tittel: Retningslinjer for periodiske evalueringer initiert av OsloMet – storbyuniversitetet

Fastsatt av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 13. juni 2013. Endringer fastsatt av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 30. januar 2014. Endringer fastsatt av utdanningsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 8. september 2016 og av utdanningsutvalget ved OsloMet 11. juni 2019. Endringer som gjelder doktorgradsstudiene fastsatt av doktorgradsutvalget ved OsloMet 15. januar 2018.

1.Virkeområde og formål

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for OsloMets gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng:

 1. Årsstudier
 2. Bachelorgrader
 3. Mastergrader
 4. Avsluttende videreutdanninger og studieprogram av omfang 60-120 studiepoeng som ikke inngår i et gradsstudium
 5. Doktorgrader (ph.d.)

Syklus

Gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng skal evalueres 3 år etter etablering, og deretter hvert 6. år.

Plan for periodiske evalueringer

OsloMets utdanningsutvalg fastsetter plan for periodiske evalueringer. Utdanningsutvalget kan som en del av et tilsyn be fakultetene om å igangsette evaluering av enkeltstudier.

Formål

Retningslinjene gjelder ved evalueringer av studier initiert av OsloMet. Periodiske evalueringer av studiene inngår i system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved OsloMet, og har som formål å sikre at studier ved OsloMet holder høy faglig kvalitet i tråd med gjeldende regelverk på området.

Periodiske evalueringer består av en selvevaluering og en ekstern evaluering.

Fakultet/senter skal gjennomføre en selvevaluering før mandat for den sakkyndige komiteen fastsettes. Selvevalueringen bør blant annet omfatte en sammenfatning av tidligere kvalitetsrapporter for studiet og skal omfatte en vurdering av studiets tilstand etter bestemmelser om akkreditering i studiekvalitetsforskriften (fastsatt av Kunnskapsdepartementet) og studietilsynsforskriften (fastsatt av NOKUT).

Selvevalueringen har to ulike innretninger:

 • Evaluering 3 år etter etablering, med vurdering av studiets tilstand etter kravene for akkreditering sammenlignet med etableringstidspunktet.
 • Periodisk evaluering, med systematisk sjekk av at alle krav i lov og forskrift er oppfylt.

Den eksterne evalueringen har følgende innretning:

 • Evalueringen skal utføres av en sakkyndig komité.
 • Sakkyndig komité evaluerer det aktuelle studiet og gir fagmiljøet tilbakemeldinger som kan benyttes i det videre kvalitetsarbeidet i studiet.
 • Evalueringen kan omfatte hele eller deler av studiet.

2. Sakkyndig komité

Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå skal komiteen normalt bestå av fire personer:

 • minst én ansatt ved OsloMet; vedkommende må fortrinnsvis ha professor- eller dosentkompetanse, alternativt førstestillingskompetanse, og må ikke være tilknyttet utdanningen som skal evalueres eller noen av de organ eller utvalg som skal behandle komiteens sluttrapport på fakultets- eller institusjonsnivå
 • minst én representant, fortrinnsvis med professor- eller dosentkompetanse, alternativt førstestillingskompetanse, fra samme fagfelt fra en norsk eller utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon
 • én representant med tilknytning til studiets yrkesfelt
 • én student fra et tilsvarende eller nært beslektet studium ved en annen norsk utdanningsinstitusjon

Ved evaluering av doktorgradsstudier skal komiteen bestå av fire personer:

 • minst én representant, fortrinnsvis med professorkompetanse, fra en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon med godt renommé innenfor samme felt
 • minst én representant, fortrinnsvis med professorkompetanse, fra en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon
 • minst én ph.d.-kandidat fra en nær beslektet norsk forskerutdanning
 • minst én av representantene skal være professor
 • minst én av representantene skal ha erfaring med forskningsveiledning av ph.d.-kandidater
 • det er valgfritt om én av representantene har tilknytning til arbeids- eller organisasjonslivet
 • det er valgfritt om én av representantene er ansatt ved OsloMet; vedkommende må fortrinnsvis ha professorkompetanse og ikke være tilknyttet noen av de organ eller utvalg som skal behandle komiteens sluttrapport på fakultets- eller institusjonsnivå

En av representantene skal oppnevnes som leder av komiteen.

3. Mandat

Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå:

Instituttet utformer forslag til mandat, og fakultetets utdanningsutvalg fastsetter endelige mandat for den sakkyndige komiteen.

Mandat skal inneholde:

 • Hvilke kvalitetsområder/problemstillinger komiteen skal evaluere
 • Sammenlikning mellom det aktuelle studiet og tilsvarende studier nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Anbefaling av metode for evaluering

Ved evaluering av doktorgradsstudier:

Doktorgradsstudiets faglige ledelse utformer forslag til medlemmer og mandat for sakkyndig komité, som så fastsettes av det lokale doktorgradsutvalget. Det anbefales at mandatet tar utgangspunkt i ett eller flere av kvalitetssystemets kvalitetsområder og dets indikatorer og utfordringer som påpekes i selvevalueringen.

Fakultet/senter skal legge til rette for at komiteen får nødvendig informasjon underveis i arbeidet. Dersom komiteen ønsker å intervjue ansatte (eks. fakultetets/senterets ledelse, doktorgradsstudiets faglige ledelse, veiledere, andre) og ph.d.- kandidater ved doktorgradsstudiet, skal fakultet/senter legge til rette for at komiteen får gjort dette.

4. Budsjett og tidsplan

Det fastsettes et årlig beløp i OsloMets budsjett til disposisjon for ekstern evaluering for fakultetene. Fakultetene fastsetter tidsramme for sakkyndig komités arbeid. Tidsplan for en ekstern evaluering, fra oppstart av komiteens arbeid til ferdig behandling av rapport, skal ha en varighet på maksimum ett år.

5. Rapporteringsprosess

 • Sakkyndig komité skal levere en rapport etter fastsatt mal og til fastsatt tid.
 • Fakultetet/senteret ivaretar sekretærfunksjonen for den sakkyndige komiteen. Fakultetet/senteret selv fastsetter sekretariatets oppgaver.
 • En foreløpig versjon av rapporten skal legges fram for tilsatte og studenter for kommentarer før komiteen leverer sin endelige rapport. Det anbefales at fakultetet inviterer til et åpent seminar med komiteen.
 • Rapporten skal inneholde svar på alle punkt i mandatet og ha med tydelige konklusjoner og anbefalinger.

Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå:

 • Sakkyndig komité leverer ferdig rapport med komiteens tilrådinger til instituttleder og fagmiljø som igjen avgir sine vurderinger og kommer med innspill til videre arbeid og tiltak.
 • Fakultetet behandler rapporten i sitt utdanningsutvalg. Fakultetets utdanningsutvalg skal redegjøre konkret for hvordan man vil følge opp de enkelte forslag og anbefalinger fra komiteen. Dersom fakultetet ikke ser det som aktuelt å følge opp enkelte av forslagene eller anbefalingene, skal dette begrunnes eksplisitt.
 • Rapporten og redegjørelsen fra studiets faglige ledelse om oppfølging av komiteens forslag og anbefalinger behandles i utdanningsutvalget på institusjonsnivå. Utvalget kan gi råd eller fastsette tiltak for eventuell videre oppfølging av kvaliteten i studiet.  

Ved evaluering av studier på doktorgradsnivå:

 • Komiteen oversender ferdig rapport til fakultetets/senterets administrasjon.
 • Det lokale doktorgradsutvalget drøfter og tar stilling til komiteens forslag og anbefalinger og gir sin tilråding til doktorgradsstudiet faglige ledelse.
 • Rapporten og redegjørelsen fra doktorgradsstudiets faglige ledelse om oppfølging av komiteens forslag og anbefalinger behandles i doktorgradsutvalget på institusjonsnivå.
 • Rapporten og redegjørelsen fra doktorgradsstudiets faglige ledelse om oppfølging av forslag og anbefalinger skal følge som vedlegg til studiets årlige kvalitetsrapport, og sendes videre som vedlegg til fakultetets samlede kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten.

6. Publisering

Rapporter fra periodisk evaluering skal gjøres tilgjengelige på studienes nettsider og på OsloMets sentrale nettsider, med mindre bestemmelser om taushetsplikt er til hinder for det.

chatbot-portlet