Personvern i forbindelse med korona - Fakultet for helsevitenskap - Student

Personvern i forbindelse med korona, Fakultet for helsevitenskap

Personvern i forbindelse med korona, Fakultet for helsevitenskap

Hvordan behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med korona-pandemien?

For å håndtere den akutte situasjonen som har oppstått på grunn av korona-pandemien, har OsloMet behov for å behandle informasjon som inneholder personopplysninger om studenter og ansatte. OsloMet er også bedt om å bistå myndighetene med ulik informasjon.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om hva slags informasjon som samles inn, og hva som sendes til andre. Nettsiden oppdateres fortløpende. Dersom det sendes eller samles inn flere opplysninger vil disse listes opp på denne nettsiden.

Oversikt over mulig reservepersonell er sendt til Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har bedt om en oversikt over mulig reservepersonell. Vi har derfor samlet inn og sendt informasjon om navn, utdanning, utdanningsinstitusjon, HPR-nr. (helsepersonell-registeret), fagområde, spesialisering, eksamensår, fødsels- og personnummer, adresse, epost og telefonnummer for både studenter og ansatte med relevant helsefaglig utdanning.  

  • Opplysningene om studenter er hentet fra FS (Felles studentsystem).
  • Opplysningene om ansatte er hentet fra BAS og SAP (database over ansatte) og ledere til de ansatte.
  • Helsedirektoratet er ansvarlig for den videre behandlingen av disse opplysningene.
  • Opplysningene som er samlet inn om studenter blir slettet etter sending.
  • Opplysningene over ansatte oppbevares av OsloMet så lenge pandemien pågår. Formålet med å lagre ansattlistene i perioden er å ha oversikt over tilgjengelig reservepersonell som eventuelt kan bli spurt om å bidra i helsetjenesten, og som det derfor må settes inn vikar for i sitt daglige virke ved OsloMet. HR-seksjonen og lederne til de ansatte det gjelder vil ha tilgang til listene i perioden.

Behandlingsgrunnlaget

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen, artikkel 6. nr. 1 e); behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, (jf. nr. 3 b) Nasjonal beredskapsplan og smittervernlovgivningen med forskrifter).

Kartlegging av studenter som skal i alternativ/ tilrettelagt praksis

For å opprettholde ordinær studieprogresjon for flest mulig studenter, minimere faren for spredning av smitte, legge til rette for at studentene kan bistå som reservepersonell og få oversikt over hvem som kan og vil bidra med hva har vi kartlagt studentene. Kartleggingen er gjort over aktive studenter på utdanningene ved Fakultet for helsevitenskap som etter planen skulle ut i praksis våren 2020.

Vi registrerer navn, epostadresse, studie, studieår, valg for alternativ praksis og om studenten har forstått informasjonen som er gitt om smittefare.

Opplysningene har studentene fylt ut selv ved å svare på nettskjema.

Behandlingsgrunnlaget

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen, artikkel 6. nr. 1 e); behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, (jf. nr. 3 b) Nasjonal beredskapsplan og smittervernlovgivningen med forskrifter) og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 d); behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Opplysningene vil bli lagret så lenge pandemien varer og det er behov for informasjonen.  

Studieadministrasjonen og studieledere vil ha tilgang til listene.

Har du spørsmål til behandlingen av personopplysninger kan du ta kontakt med Gro Mathilde Moldstad, e-post: mathilde@oslomet.no  

Dine rettigheter

Du har rett til å be om:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • å få begrenset personopplysninger om deg
  • å få slettet personopplysninger om deg

Du har rett til å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Kontakt

Har du spørsmål til personvernombudet, send en e-post til: personvernombud@oslomet