Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet - Student

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet

Fastsatt av universitetsstyret 26.03.2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9 (7). Endringer fastsatt av rektor 19.08.2020 og av universitetsstyret 7. desember 2020.

§ 1 Formål

Denne forskriften skal sikre at studenter ved OsloMet – storbyuniversitetet i så stor grad som mulig får gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronaviruset.

§ 2 Vilkår for å gå opp til eksamen

(1) Studenter som på grunn av sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset er forhindret fra å gjennomføre eller ikke har fått sensurert prøver, praksis eller andre aktiviteter som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen, skal likevel gis adgang til eksamen. Dekan kan i særlige tilfeller fastsette at ordinære vilkår skal gjelde.
(2) Første ledd gjelder tilsvarende for obligatorisk undervisning.
(3) Studentene kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent obligatorisk undervisning eller obligatoriske aktiviteter innen frist fastsatt av fakultetet for at eksamensresultatet skal være gyldig.
(4) Dekan kan utsette ny praksisperiode for studenter som tidligere har fått vurdering «ikke bestått» i praksisstudier. Fakultetet skal avtale ny studieprogresjon direkte med disse studentene.

§ 3 Vurderingsordning og vurderingsuttrykk

Dekan kan vedta endring i vurderingsordning og vurderingsuttrykk, herunder vilkår for å gå opp til eksamen, med virkning for studieåret 2020-2021.

§ 4 Dokumentasjon for fravær ved eksamen

Universitetet kan akseptere egenmelding som dokumentasjon for fravær som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset. Universitetet fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres.

§ 5 Sensur

(1) Med mindre det strider mot nasjonalt regelverk, kan dekan vedta at sensur i emner som normalt skulle ha hatt to sensorer, kan gjennomføres med én sensor. Sensor kan være intern eller ekstern.
(2) Dekan kan vedta å forlenge sensurfristen ved sykdom hos sensorer. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal normalt ikke overstige to uker.

§ 6 Ny/utsatt og ekstraordinær eksamen

Universitetet skal vurdere å erstatte ny/utsatt eksamen med ekstraordinær eksamen for å gi flest mulig studenter adgang til slik eksamen. Dekan kan bestemme at ny/utsatt eller ekstraordinær eksamen studieåret 2020-2021 skal gjennomføres med annen vurderingsform enn ordinær eksamen henholdsvis studieåret 2020-2021.

§ 7 Forkunnskapskrav og progresjonskrav for studieåret 2020/2021

(1) Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 eller vårsemesteret 2021 på grunn av forhold relatert til koronaviruset, kan dekan gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet.
(2) Dersom studenter mangler progresjonskrav for å gå videre i studieprogrammer høstsemesteret 2020 eller vårsemesteret 2021 på grunn av forhold relatert til koronaviruset, kan dekan gi dispensasjon fra progresjonskravene. Studentene kan bli pålagt å gjennomføre progresjonskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studieprogrammet.

§ 8 Varighet

Den midlertidige forskriften gjelder fra vedtaksdato og frem til 1. oktober 2021, som tillegg til forskrift 26. juni 2012 nr. 718 om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet.