Droppe til innhold

Koronaviruset: Fakultet for teknologi, kunst og design

Hvordan påvirker situasjonen rundt Koronaviruset deg som student eller ansatt på Fakultet for teknologi, kunst og design?

Sist oppdatert med informasjon om undervisning  og praksis til høsten 2020 - se nedenfor, det nest siste kulepunktene med fire underpunkter under generelt for fakultetet, og informasjon om teknologikurs for permitterte og arbeidsledige på det siste kulepunktet.

Felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved OsloMet finner du på denne nettsiden.

Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

 • All undervisning på fakultetet gjennomføres digitalt ut vårsemesteret 2020.
 • Innlevering av bachelor- og masteroppgaver:
  • 25. mai ble stående som innleveringsfrist for bacheloroppgaver i bachelorstudiene anvendt datateknologi, informasjonsteknologi, dataingeniør, maskiningeniør, elektronikkingeniør, byggingeniør, bioteknologi og kjemi-ingeniør og energi og miljø i bygg-ingeniør.
  • For informasjon om hvordan bacheloroppgaven vurderes, se oversikt over endrede vurderingsformer ved TKD.
  • 15. juni ble ny innleveringsfrist for masteroppgave i energi og miljø i bygg, bygg- og konstruksjonsteknikk og anvendt data- og informasjonsteknologi.
  • 15. mai var innleveringsfrist for masteroppgave i estetiske fag. Se detaljer under Institutt for estetiske fag (EST) nedenfor. 
 • Eksamener:
  • Alle eksamener våren 2020 har enten fått ny eksamensform eller det ble bestemt at den gamle skal beholdes. Emneplaner ble oppdatert fortløpende.
  • Alle skoleeksamener er endret ut vårsemesteret 2020.  
  • Endringer i eksamensform, tidspunkt og varighet er publisert fortløpende på emnesidene i Canvas og i StudentWeb. I tillegg er det lagt ut nytt om endrede vurderingsformer på TKD på en egen nettside (følg lenken). 
  • Fakultetets høyeste prioritet er at studentene skal klare å gjennomføre sine emner, inkludert eksamen, slik at deres studieprogresjon blir ivaretatt. Noen få eksamener utsettes til tidligst august.
  • Noen emner har endret karakterskala fra bokstavkarakter til bestått/Ikke bestått.
   • Studenter som fra før har en bokstavkarakter (A-E) i et slikt emne, og tok opp igjen eksamen våren 2020 med karakteren bestått, får automatisk bokstavkarakteren oppnådd fra før på sine vitnemål. De som i stedet ønsker «bestått» på vitnemål og diplom, må ta kontakt med studieadministrasjonen, studie-tkd@oslomet.no , etter at sensuren har falt.
   • Mange av emnene vil trolig fra våren 2021 gå tilbake til vurderingsuttrykk A-F. Da vil du ha mulighet til å ta opp igjen emnet med bokstavkarakter. 
   • For hver gang du tar opp igjen et emne bruker du ett eksamensforsøk.
  • Hjemmeeksamenene ved TKD har ulik varighet, fra 90 minutter til flere uker. Ekstra tid grunnet vanskelige arbeidsforhold er inkludert i innleveringsfristene som er satt.
  • Fakultetet har bestemt at arbeidskravene vårsemesteret ikke skal være obligatoriske. Det betyr at alle studenter som er meldt til eksamen dette semesteret får gå opp til eksamen. Viktig:
  • - - I enkelte emner blir arbeidskravene en del av mappeeksamen. Følg derfor med i Canvas i dine egne emner! 
  • - - Å gjennomføre arbeidskravene gjør deg bedre i stand til å oppnå læringsmålene, og bidrar til at du gjør det best mulig på eksamen. 
  • - - I og med at alle studenter beholder sine eksamensmeldinger dette semesteret, er det viktig at du aktivt melder deg av et emne hvis du planlegger å IKKE ta eksamen. Hvis ikke vil det bli registrert et eksamensforsøk. Dette gjør du selv i studentweb. 
  • Eksamenene i Forkurs til ingeniørutdanning er nasjonalt koordinert. Se nærmere informasjon om eksamenene i matematikk, fysikk, kommunikasjon og norsk, og teknologi og samfunn.
 • Studenter som har fått tilgang til campus for å kunne gjøre ferdig sine bachelor- og masterutdanninger, har fått e-post med informasjon. Alle som får tilgang må sette seg inn i smittvernreglene, både generelle retningslinjer for smittevern og smittevernregler for spesifikke rom. De må også gjennomføre e-læring i smittevern, som de får nærmere informasjon om.
 • Det planlegges digital undervisning til tre-terminsordningen til ingeniørutdanning, som etter planen skal ha studiestart mandag 22. juni.
 • PhD-studenter følges opp ved at veiledere eller instituttledelse tar kontakt med dem. Det er opprettet et Microsoft Team for PhD-studentene, som har fått e-post fra Joakim Fjeldstad i FoU-seksjonen om dette.
 • Det er utarbeidet informasjon om hvordan Koronavirus-situasjonen påvirker European Project Semester (EPS)- studenter ved OsloMet (følg lenken, informasjon på engelsk).
 • Fakultetet har avlyst arrangementene Helseteknologidagen, Abel-dagen, NAIS 2020 (planlagt digitalt arrangement i mai) og OsloMet International Summer School er avlyst. Trustworthy AI er utsatt. Avslutningsseremoni ved Fakultet for teknologi, kunst og design ble avlyst i sin opprinnelige form, men det er gjennomført en digital avslutning, https://www.oslomet.no/avslutning/tkd (oppdateres). 
 • Studentenes fakultetsråd ved leder og nestleder har møter med fakultetsledelsen. Bruk studentdemokratiet og tillitsvalgte til å løfte problemstillinger.
 • Fakultetet minner om personvernrutiner for opptak og digital undervisning. Rutinene for ansatte finnes på https://ansatt.oslomet.no/rutine-opptak og https://ansatt.oslomet.no/studentrutine-opptak . Spørsmål om personvern kan rettes til personvernkontakt Cecilia Roberts eller Sigrun Vedø i studieadministrasjonen. Det har vært diskusjon om sikkerhet og bruk av Zoom, og disse sidene gir nyttig oppdatert informasjon: https://www.uninett.no/uninett-zoom-fakta-om-gdpr-og-personvern og https://www.uio.no/tjenester/it/aktuelt/om-it/2020/sikkerhet-og-zoom.html .
 • NSD har i forbindelse med koronautbruddet lagt ut informasjon og tips til hvordan forskningsprosjekt kan gjennomføres selv med dagens strenge sosiale restriksjoner. 
 • E-postadressen studie-tkd@oslomet.no eller kontaktskjema skal fortsatt brukes om du trenger å komme i kontakt med studieadministrasjonen for ditt studieprogram. Bruk også denne adressen om det er informasjon du ikke finner, eller om du ikke vet hvem du skal henvende deg til med ditt spørsmål. 
 • Fra 15. juni har alle studenter mulighet til å komme inn i bygningene og bruke campus, uten å søke om tilgang. Bibliotekene åpner for vanlig utlån. Husk gode smittevernrutiner. 
 • Opptak av internasjonale studenter til masterstudier høsten 2020: Søkere fra EU/EØS kan få tilbud om studieplass, og inviteres til Norge i august, søkere fra land utenfor EU/EØS får ikke tilbud. Dette gjelder masterstudiene i bygg- og konstruksjonsteknik, anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) og produktdesign.
 • All inn- og utveksling til og fra TKD høsten 2020 er avlyst. Det innebærer blant annet at
  • European Project Semester (EPS) er avlyst, se informasjon om søking og opptak til EPS våren 2021.
  • utvekslingsprogrammene for bachelorstudenter Accessibility and Digital Communication (30 stp) og Civil Engineering (30 stp) ikke gir noen tilbud om studieplasser
  • masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) og Masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk ikke tarimot utvekslingsstudenter
  • ingen studenter reiser ut fra OsloMet på utveksling
 • Om undervisning og praksis til høsten:
  • Til høsten kan det bli strenge krav til antall personer og avstand i auditorier, klasserom, laber og verksteder, og sterkt redusert kapasitet i alle undervisningsrom. Målet er å ha en ferdig timeplan som tar hensyn til dette i slutten av juni. Mye av undervisningen må gjøres digitalt.
  • Førsteårsstudentene skal prioriteres for undervisning på campus, samtidig er det ønskelig at alle studentene får noe regelmessig undervisning på campus.
  • Undervisning i laboratorier, verksteder og andre spesialrom er også høyrt prioritert.
  • Om praksis på Institutt for estetiske fag (EST), se informasjon fra instiuttet nedenfor,
 • Permitterte eller arbeidsledige kan nå få utdanning og studiepoeng i en rekke teknologifag. 

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK):

Gjelder ingeniørstudiene maskin, elektronikk og bioteknologi og kjemi, og komplementerende ingeniørutdanning.

 • Studentene oppfordres til å følge med på student-e-post og Canvas.
 • Alle emneansvarlige er tilgjengelige for studentene sine og gjennomfører digital undervisning. De fleste laboratorieoppgavene som gjenstår, er omgjort til hjemmeoppgaver i digitalt format.
 • Studentene har fått tilgang til programvare, for eksempel Abacus. Hvis du ikke har fått det du trenger, må du kontakte emneansvarlig på emnet eller veileder av bachelorprosjektet. Det vil da bli fulgt opp videre. 
 • MEKs ledelse har møter med studenttillitsvalgte jevnlig. Ledergruppen er tilgjengelig for studenttillitsvalgte også utenom møtene. Det opprettes eget Teams-rom for studenttillitsvalgte og ledergruppen. Instituttet oppfordrer studenter til å ta kontakt med sine tillitsvalgte dersom de har tilbakemeldinger til undervisning/veiledning.
 • Flere studentassistenter gjør en uvurderlig innsats ved å hjelpe til med å svare på spørsmål, følge opp øvinger etc.
 • MEKs ledelse har fokus på å finne løsninger for bachelorprosjektene, og har egne møter med interne veiledere om oppfølging.
 • Ansatte på MEK har et eget Teams-rom for erfaringsutveksling på digital undervisning og alternative vurderingsformer. MEKs ledelse har ukentlige møter med alle tre studieprogrammene med informasjonsutveksling for å sikre at alt følges opp.
 • Om opptak av studenter til internasjonale masterstudier og internasjonal studentutveksling - se under Generelt om fakultetet ovenfor,

Institutt for bygg- og energiteknikk (BE):

Gjelder ingeniørstudiene i bygg og energi og miljø i bygg, og masterstudiene i bygg- og konstruksjonsteknikk og energi og miljø i bygg.

 • Instituttet er godt i gang med digital undervisning i nesten alt av emner.
 • Instituttet prøver å opprettholde møter med studenttillitsvalgte, og har hatt Zoom-møter.
 • Instituttet har opprettet Teams-grupper for studenter og lærere.
 • Hovedplattformen for kommunikasjon mellom studenter og lærere vil være Canvas. 
 • Om opptak av studenter til internasjonale masterstudier og internasjonal studentutveksling - se under Generelt om fakultetet ovenfor,

Institutt for estetiske fag (EST):

Gjelder faglærerutdanningen, bachelorstudiene i kunst og design, og drama og teaterkommunikasjon, masterstudiet i estetiske fag, årsstudier og halvårsstudier, og etter og videreutdanning.

 • Gjennomføring av mastereksamen for studenter i ordinært løp:
  • Innlevering av skriftlig masteroppgave 15. mai kl 12.00.
  • Det er besluttet at praktisk del av eksamen og muntlig eksamen på master i estetiske fag gjennomføres digitalt i uke 25.
  • Endringer i eksamen er gjort pga. egenarten til masterprogrammet og nært forestående skriftlig innlevering.
 • Alle eksamensvisninger og utstillinger i juni utgår. 
 • Alle eksamener planlegges gjennomført digitalt for EST. Informasjon om eksamen legges i Canvas på det aktuelle emnet.
 • Skoleeksamen som skulle gått i Silurveien for studenter på PPU blir gjennomført som hjemmeeksamen. 
 • Det er kommet på plass mulighet for studenter med behov for Adobepakken gratis. Dette er et tilbud fra Adobe internasjonalt og det er et tilbud under Korona-perioden. 
 • EST praktiserer nå digital undervisning i mange emner og arbeider løpende med å kvalitetssikre at alle får et godt tilbud. 
 • Studentene på EST får relevant informasjon gjennom Canvas og bruker Zoom, Canvas og Teams som plattformer. 
 • Instituttledelsen er i dialog med studentrådet og avholder ukentlige møter digitalt.
 • Instituttet gjennomfører praksis for PPU og DKH1 med digitale løsninger/oppgaver. Praksis for PPU deltid flyttes til september. Praksis for studentene på billedterapi er utsatt til høstsemesteret. Praksis for mote og produksjon og billedterapi er utsatt til høstsemesteret og nytt faglig innhold for vårsemesteret er utviklet.  
 • Praksis ved EST  til høsten er planlagt gjennomført som normalt i alle studieprogrammer. Om smittesituasjonen endres i løpet av kommende studieår, og skoler, bedrifter og institusjoner stenger virksomheten, gjennomføres praksis digitalt i samarbeid med praksisstedene. 
 • Instituttet følger opp ut- og innvekslingsstudenter.
 • Instituttet følger opp og sikrer utadrettet virksomhet.

Institutt for produktdesign (PD):

Gjelder bachelor- og masterstudiet i produktdesign.

 • Instituttet er i gang med digital undervisning i alle emner. 
 • Instituttet har åpnet for at studenter kan be om spesifikt materialuttak via emneleder. 
 • Instituttet avlyser sine planlagte avgangsarrangementer for hhv. BA og MA. 
 • Instituttet har kontakt med alle utveksling- og innvekslingsstudenter. 
 • Instituttet har statusmøter med studentrådet.  
 • Instituttet er oppmerksom på utfordringer når det gjelder det pågående praksisemnet på første år master og følger opp studenter der det er nødvendig. 
 • De viktigste kommunikasjonskanalene for dialog og informasjon mellom instituttet/undervisere og studenter er OsloMet-epost og Canvas. 
 • Om opptak av studenter til internasjonale masterstudier og internasjonal studentutveksling - se under Generelt om fakultetet ovenfor,

Institutt for informasjonsteknologi (IT):

Gjelder dataingeniørstudiet, bachelorstudiene i anvendt datateknologi og informasjonsteknologi, masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi, masterstudiet i universell utforming av IKT, og forkurs og tre-terminsordning til ingeniørutdanning.

 • Digital undervisning er i gang for alle emner. 
 • Det er etablert en Teams-gruppe for erfaringsutveksling for alle ansatte ved institutt IT. Alle har fått invitasjon på mail.
 • Det er planlagt møter med studentrepresentanter, programansvarlige og instituttledelsen hver uke fra og med uke 13.
 • Instituttet er klar over at det finnes lite informasjon på engelsk knyttet til enkelte verktøy, og har bedt om at informasjon også gjøres tilgjengelig på engelsk for alle verktøyene.
 • Mange oppdragsgivere for bachelor-prosjekter har stengt. Studenter oppfordres til å ta kontakt med sin veileder for oppfølging.
 • Hvordan Koronavirus-situasjonen påvirker European Project Semester (EPS)- studenter ved OsloMet (følg lenken, informasjon på engelsk).
 • Eksamenene i Forkurs til ingeniørutdanning - se under generelt for fakultetet. 
 • Undervisning for nye studenter på tre-terminsordningen, se under generelt for fakultetet,
 • Instituttet følger opp ut- og innvekslingsstudenter.
 • Studentene får relevant informasjon fra lærere gjennom Canvas, og digitale plattformer som Zoom, Canvas og Teams brukes i undervisningen.
 • Studenter oppfordres til å ta kontakt med sine tillitsvalgte dersom de har tilbakemelding til undervisning/veiledning.
 • Om opptak av studenter til internasjonale masterstudier og internasjonal studentutveksling - se under Generelt om fakultetet ovenfor,
 
chatbot-portlet