Droppe til innhold

Retningslinjer for tilbakemelding og klage på praksisopplæring

Klage på praksisopplæringen

Instituttet gjennomfører årlige evalueringer som gir mulighet for tilbakemelding på praksisopplæringen.

Opplever du forhold ved praksisopplæringen som gir grunn til å klage på praksisskolen eller på praksislærer, har du selv ansvar for å ta dette opp med praksislæreren og/eller praksisstedets ledelse. Du bør gjøre dette så snart som mulig, og ikke vente til praksisperioden er slutt.

Hvordan går du fram?

  1. Ta problemet opp med praksislærer, gjerne i veiledningstimene. Hvis dette ikke fører til en oppklaring eller løsning:

  2. Be om en samtale med skoleleder. Før et slikt møte skal du skrive ned hvilke punkter du vil ta opp. Det skal skrives referat fra møtet. 

  3. Bare dersom punktene over ikke fører til at situasjonen blir løst kan du sende en skriftlig klage.

Praksiskoordinator for ditt kull ved OsloMet kan bistå deg og delta i møter ved praksisskolen. Praksiskoordinator skal være orientert om hva du ønsker å ta opp før møtene. 

Skriftlig klage på praksisopplæringen

Om problemene ikke er blitt løst i dialog mellom deg/praksiskoordinator og praksisstedet, sender du skriftlig klage til praksisadministrasjonen. Referat fra møtet mellom deg og ledelsen ved praksisstedet legges ved klagen.

Praksisadministrasjonen har ansvar for at ledelsen ved praksisstedet blir kontaktet. Det skal være full åpenhet overfor praksislæreren.

Praksisadministrasjonen og studieleder med ansvar for praksis vurderer videre oppfølging av saken. Du kan bli innkalt til et møte i forbindelse med behandling av klagen.

Klage på formelle feil ved ikke bestått praksis

Det er ikke anledning til å klage på karakteren ikke bestått i praksis. Dersom praksisopplæringen ikke har vært i tråd med regelverk og retningslinjer, og du mener dette har hatt innvirkning på din presetasjon eller på vurderingen av deg i praksis, kan du klage på formelle feil.

Formelle feil kan for eksempel være manglende veiledning, eller at du ikke er blitt varslet med Melding om fare for ikke bestått praksis.

Ved klage på formelle feil skal universitetets bestemmelser om klage over formelle feil på eksamen følges, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-4.

Gjeldende frist for å klage på formelle feil er 3 uker etter at du har mottatt vedtaksbrev om ikke bestått praksisperiode.

 

Det finnes ikke noe eget skjema for klage. Du må selv beskrive og forklare hvilke feil du mener er gjort. Skriftlig klage på praksisopplæring og klage på formelle feil sendes til:

OsloMet - storbyuniversitetet - studiested Pilestredet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, seksjon for praksisadmnistrasjon

Pb 4, st. Olavs plass

0130 Oslo

chatbot-portlet