Droppe til innhold

Retningslinjer for tilbakemelding og klage på praksisopplæring

Skolepraksis

Emneevalueringer og praksisevalueringer som gjøres årlig dekker ordinære tilbakemeldinger på gjennomføring og organisering av emner og praksisopplæring knyttet til disse.

Opplever du forhold ved praksisopplæringen som gir grunnlag for å klage på praksisstedet eller på praksislærer, har du selv ansvar for å ta dette opp med praksislæreren og/eller praksisstedets ledelse. Dette bør du gjøre så snart som mulig, og ikke vente til praksisperioden er slutt. 

Hvordan går du fram?

  • Ta problemet opp med praksislærer, gjerne i veiledningstimene.

Hvis dette ikke fører til en oppklaring eller løsning:

  • Be om en samtale med styrer/skoleleder.

Før et slikt møte skal du skrive ned hvilke punkter du vil ta opp, og det skal skrives referat fra møtet. Praksisansvarlig kan delta på møte med praksislærer og ledelsen på praksisplassen. Praksisansvarlig skal være orientert om hva du ønsker å ta opp før møtet.

Praksisansvarlig er:
BLU: Praksisveileder for ditt kull/din klasse
YLU og FKI: Faglærer med ansvar for ditt kull/din klasse
GLU, MGLU og TOSBA: Praksiskoordinator med ansvar for ditt kull

Bare dersom punktene over ikke fører til at situasjonen blir løst, kan du sende en skriftlig formell klage.

Formell klage på praksisopplæringen

Om problemene ikke har blitt løst i dialog mellom deg/praksisansvarlig og praksissted, sender du skriftlig klage til praksisadministrasjonen på praksis-lui@oslomet.no. Referat fra møtet mellom deg og ledelsen på praksisstedet legges ved klagen.

Praksisadministrasjonen har ansvar for at ledelsen ved praksisstedet blir kontaktet. Det skal også være full åpenhet overfor praksislæreren.

Praksisadministrasjonen og studielederen med ansvar for praksis vurderer videre oppfølging av saken. Du kan bli innkalt til et møte i forbindelse med behandlingen av klagen.