Droppe til innhold

Retningslinjer for klage på praksisopplæring i barnehage

Retningslinjer for klage på praksisopplæring i barnehage

Opplever du forhold ved praksisopplæringen som gir grunnlag for å klage på praksisstedet eller på praksislærer, må du ta dette opp med praksislæreren og/eller praksisstedets ledelse. Dette må du gjøre så snart som mulig.

En eventuell skriftlig klage, må sendes senest en uke etter avsluttet prasksisperiode.

Hvordan går du fram?

  1. Ta problemet opp med praksislærer, gjerne i veiledningstimene. Hvis dette ikke fører til en oppklaring eller løsning, kan du be om samtale med styrer i barnehagen.
  2. Ta kontakt med praksis-lui@oslomet.no hvis du har behov for veiledning.
  3. Dersom situasjonen ikke blir bedre kan du vurdere å sende en skriftlig klage. Frist for å sende skriftlig klage er innen en uke etter avsluttet praksisperiode.

Skriftlig klage sendes til:

OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Pilestredet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, seksjon for praksisadministrasjon

Pb. 4 St. Olavs plass

0130 Oslo

Klage på formelle feil ved praksisopplæring i barnehage

Dersom du er vurdert til ikke bestått i en praksisperiode, og du mener det er begått formelle feil som har hatt innvirkning på vurderingen, kan du klage på dette. Ved klage på formelle feil skal universitetets bestemmelser om formell klage på eksamen følges. De er nedfelt i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), § 7-4.

Mulige formelle feil kan være:

  • Studenten har ikke fått den veiledningen hun/han har krav på jf. sentralt avtaleverk.
  • Studenten har ikke fått oppfølging i tråd med forbedringspunktene i meldingen om fare for ikke bestått.
  • Studenten har ikke fått skriftlig midtveisvurdering, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Det er ikke et eget skjema for slike klager. Du må selv beskrive og forklare hvilke formelle feil som du mener er gjort. Klagen må signeres og leveres til fakultetet. 

Gjeldende frist for å klage på formelle feil er:

  • tre uker etter at du har mottatt vedtaksbrev om ikke bestått praksisperiode.

Klagen blir behandlet av fakultetet. Dersom fakultetet ikke tar klagen til følge, kan du påklage saken til Klagenemnda ved OsloMet.

Mulig konsekvens av en klage på formelle feil

Konsekvensen kan være at praksisperioden blir annullert, og at du får gjennomføre praksisperioden på nytt uten at du har brukt opp ett av to forsøk på å bestå den aktuelle praksisperioden. Se Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), § 8.

chatbot-portlet