Klage på praksis for lærerutdanningene | Praksis | LUI - Student

Retningslinjer for klage på praksisopplæring

Retningslinjer for klage på praksisopplæring

Opplever du forhold ved praksisopplæringen som gir grunnlag for å klage på praksissted eller praksislærer, har du selv ansvar for å ta dette opp med praksislæreren og/eller praksisstedets ledelse.

Dette må du gjøre så snart som mulig, og ikke vente til praksisperioden er slutt.

Hvordan går du frem?

  • Ta problemet opp med prakisislærer, gjerne i veiledningstimene.
  • Hvis dette ikke fører til en oppklaring eller løsning, kan du be om en samtale med skoleleder. Før et slikt møte må du skrive ned hvilke punkter du vil ta opp. Det skal skrives referat fra møtet.
  • Bare dersom punktene over ikke fører til at situasjonen blir løst, kan du sende skriftlig klage. Frist for å sende skriftlig klage er innen én uke etter avsluttet praksisperiode.

Skriftlig klage på praksisopplæringen

Om problemene ikke er blitt løst i dialog med praksisstedet, kan du sende skriftlig klage til praksisadministrasjonen ved fakultetet. Referat fra møtet mellom deg og ledelsen ved praksisstedet skal legges ved klagen.

Praksisadministrasjonen har ansvar for at ledelsen ved praksisstedet blir kontaktet. Det skal være full åpenhet overfor praksislæreren.

Praksisadministrasjonen og studieleder med ansvar for praksis vurderer videre oppfølging av saken. Du kan bli innkalt til et møte i forbindelse med behandlingen av klagen.

Skriftlig klage sendes til følgende adresse:

OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Kjeller
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, seksjon for praksisadministrasjon
Pb. 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Klage på formelle feil ved ikke bestått praksis

Det er ikke anledning til å klage på karakteren ikke bestått for praksis. Dersom du mener at praksisopplæringen ikke har vært i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer, eller det er begått formelle feil som har hatt innvirkning på vurderingen, kan du klage på dette. Formelle feil kan for eksempel være manglende veiledning eller at du ikke har fått varsel med melding om fare for ikke bestått praksis.

Ved klage på formelle feil skal universitetets bestemmelser om klage på formelle feil på eksamen følges, jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 7-4. Gjeldende frist for å klage på formelle feil er 3 uker etter at du har mottatt vedtaksbrev om ikke bestått praksisperiode.

Klagen blir behandlet av fakultetet. Dersom fakultetet ikke tar klagen til følge, kan du påklage saken til Nemnd for studentsaker ved OsloMet. Hvis klagen tas til følge, kan praksisperioden blir annullert, slik at du får gjennomføre perioden på nytt uten at du har brukt opp ett av to forsøk på å bestå den aktuelle praksisperioden. Se forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 8.

Det finnes ikke noe eget skjema for klage på formelle feil. Du må selv beskrive og forklare hvilke feil du mener er gjort, og sende den skriftlige klagen innen fristens utløp til følgende adresse:

OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Kjeller
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, seksjon for praksisadministrasjon
Pb. 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo