Droppe til innhold

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

OsloMet skal ivareta studentenes helse, miljø og sikkerhet samt sørge for at lover, forskrifter og interne rutiner blir fulgt. Ingen skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering.

Innhold

Personskade

Skadet i undervisningssituasjon?

Rapporter skaden så fort som mulig ved å fylle ut og sende inn avviksskjema. Du vil bli orientert om universitetets videre oppfølging av saken.

Skadet i laboratorium eller verksted?

Hvis du skader deg i et laboratorium eller verksted skal lærer, veileder eller fagansvarlig hjelpe til med rapporteringen av hendelsen etter de retningslinjene som gjelder for melding og håndtering av avvik. Instituttet ditt følger opp selve avviket.

Studieseksjonen på fakultetet skal melde fra til NAV hvis du har pådratt deg en skade som krever medisinsk behandling, eller som medfører fravær.

Skadet i praksis?

Blir du skadd eller utsatt for mulig smitte mens du er i praksis skal du melde fra på praksisstedet. Les mer på siden Praksis – Skade og smitte. Du skal også registrere hendelsen i OsloMet's avvikssystem.

Vær obs på at ved fare for smitte gjelder spesielle rutiner.

Uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering, kritikkverdige forhold 

Opplever du mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering, eller observerer andre kritikkverdige forhold i undervisning eller praksis, kan du henvende deg til OsloMet's varslingsnemnd. Dette kan du gjøre hvis du blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og/ eller seksuell trakassering.

Send epost til OsloMets varslingsnemd v/ sekretariatet hos stabsenhet for internrevisjon. Du kan også sende varsel direkte til varslingsnemndas leder Lill Egeland i advokatfirmaet Hjort DA. E-posten vil kun mottas av varslingsnemdas sekretær/Lill Egeland, men den går ikke gjennom et kryptert system. 

Refusjoner

Det er viktig at du melder ifra om skaden din så fort om mulig slik at den blir rapportert til NAV som mulig yrkesskade. Universitetet dekker ikke utgifter til lege og behandling, så du må selv ta kontakt med NAV for å sjekke hva NAV eventuelt kan dekke.

Husk at NAV ikke refunderer utgifter til privat helsevesen.

Du må ha meldt inn skaden til NAV først for å få eventuelle refusjoner. NAV må da også ha vurdert tilfellet som en mulig yrkesskade. Selv om skaden godkjennes som en yrkesskade, er det ikke gitt at dette automatisk fører til at du får økonomisk kompensasjon.

Når en skade er godkjent som yrkesskade, henvender du deg til HELFO for å få refundert utgifter.

I utgangspunktet er det OsloMet som er ansvarlig for at skader, som skjer i forbindelse med aktiviteter i regi av universitetet, blir meldt meldes inn til NAV, men du kan også gjøre dette selv. Hvis skaden utvikler seg til å bli en yrkesskade, er det nødvendig at NAV allerede har dokumentasjon på når og hvor skaden oppstod for at du skal kunne ha krav på ytelser.

Forsikring

OsloMet har ikke lov til å tegne forsikring for sine studenter siden vi er en statlig organisasjon. Du har derfor ikke egen forsikring gjennom universitetet. Du bør derfor tegne privat forsikring. Særlig viktig er det hvis du jobber i et risikofylt miljø.

I noen situasjoner vil du likevel være yrkesskadedekket mot uhell, sykdom og skade du får i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven (§ 13-10). Blir du skadet på undervisningsstedet i undervisningstiden kan NAV godkjenne skaden din som en yrkesskade. Da er du dekket av folketrygdens yrkesskadedekning.

Yrkesskadedekningen kan også gjelde om du blir skadet utenfor undervisningsstedet, men da må dette skje i undervisningstiden (f.eks. på ekskursjon). Her kan du lese om forsikringsordninger og rettigheter(PDF).

Skal du reise på utveksling er det viktig at du påser at du er forsikret før du reiser.

Erstatningskrav etter skade

OsloMet kan bli erstatningsansvarlige for skader som du pådrar deg, men da må disse vilkårene være oppfylt:

  • Et ansvarsgrunnlag
  • Et økonomisk tap
  • Årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og ditt økonomiske tap

Hvis du vil fremme et erstatningskrav, må du dokumentere det økonomiske tapet, for eksempel ekstra utgifter på grunn av skaden eller annet økonomisk tap. Det er du som må bevise at det er OsloMet's skyld at du har skadet deg. Du bør sende inn erstatningskravet så fort som mulig fordi kravet foreldes tre år etter den dagen du fikk eller burde ha visst om skaden.

I saker med erstatningskrav opp til 250 000 kroner, har OsloMet fullmakt til enten å inngå forlik eller innrømme ansvaret. I saker med erstatningskrav over 250 000 kroner, er det Kunnskapsdepartementet som vil vurdere saken.

Rettigheter og plikter

Laboratorier og verksted 

I noen tilfeller vil du ha de samme rettighetene og pliktene som ansatte. Det gjelder når du har undervisning under forhold som kan innebære fare for liv og helse, som for eksempel arbeid med stoffer i laboratorier og arbeid med maskiner i verksteder. I disse tilfellene gjelder arbeidsmiljølovens krav til sikkert arbeidsmiljø og kravet om arbeidstakers medvirkning.  

Vanlig undervisning 

I din studiehverdag, når du sitter på lesesaler, i auditorier, er på datasaler eller lignende, gjelder ikke arbeidsmiljøloven. Universitets- og høgskoleloven (§4-3) beskriver hvordan det fysiske arbeidsmiljøet ditt skal utformes

Vi oppfordrer våre studenter til å si fra når det gjelder undervisning, veiledning, fysisk og psykososialt læringsmiljø. Les mer om hvordan du sier ifra

chatbot-portlet