Droppe til innhold

Tillatte hjelpemidler ved eksamen, kalkulatorreglement og bruk av ordbok - HHS (bachelor og årsstudier)

Listen over tillatte hjelpemidler ved eksamen blir oppdatert hvert semester like før eksamenssesongen starter.

Innhold på siden

Høstsemester

1. STUDIEÅR (OKAD/REVB/FMAN):

Finansregnskap m/IKT ØABED1000)
- Ingen hjelpemidler  

Markedsføring og etikk (ØAADM1000)
- Ingen hjelpemidler  

Matematikk I (ØAMET1000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Mikroøkonomi 1 (ØASØK1000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

2. STUDIEÅR (OKAD/REVB/FMAN)

Investering og finansiering (ØABED2000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Organisasjonsteori (ØAADM2100)
- Ingen hjelpemidler

Samfunnsvitenskapelig metode (ØAMET2100)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Matematikk II (ØAMET2000)
- Alle skriftlige hjelpemidler
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Professional English (ØASPR2000), skriftlig
- Kun en ordinær engelsk-engelsk ordbok, f.eks.: Longman Dictionary of Contemporary English

Professional English (ØASPR2000), muntlig
- Ingen hjelpemidler

Rettslære (ØAJUR2100)
- Norges lover, andre ukommenterte lovsamlinger, særtrykk av lover og forskrifter

Facility Management (FM) og serviceledelse (FM2000)
- Ingen hjelpemidler

3. STUDIEÅR (OKAD/FMAN)  

International Marketing (ØAADM3000)
- Én ordbok: morsmål-engelsk / engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk

International Business Communication (ØASPR3000), written
- Kun en ordinær engelsk-engelsk ordbok, f.eks Longman Dictionary of Contemporary English

International Business Communication (ØASPR3000), oral
- Ingen hjelpemidler

Foretaksfinans (ØABED3000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Managerial Accounting (ØABED3100)
- Bok: Management and Cost Accounting av Colin Drudy, 10th edition
- Én notisbok/hefte med håndskrevne notater. Det er ikke tillatt å ha med løse papirer.
- Én ordbok: morsmål-engelsk / engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

International Economics (ØASØK3000)
- Én ordbok: morsmål-engelsk / engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Strategic Analysis (ØAADM3100)
- Én ordbok: morsmål-engelsk / engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk

Makroøkonomi II (ØASØK3100)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Real Estate Development and Real Estate Economics (FM3100)
- Én ordbok: morsmål-engelsk / engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk

Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM) (FM3000)
- Alle hjelpemidler tillatt 

Anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse (FM3200)
- Langfeldt, S. F. (2017). Næringslivets lovsamling 1687-2017 (24. utg.). Oslo: Gyldendal Focus.
- Norges Lover
- Særtrykk av enkeltlover
- Samling med utskrifter fra Lovdata (Avtaleloven, Kjøpsloven, Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Arbeidsmiljøloven) (deles ut på eksamen)

3. STUDIEÅR (REVB) 

Verdsettelse i regnskapet (REREV3100)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Kommunalt og statlig regnskap (REREG3101)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Årsregnskap og god regnskapsskikk (REREG3000)
- Revisors håndbok
- IFRS på norsk eller opptrykte standarder
- Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
- Skattelovsamling  (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- Rente- og annuitetstabeller
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Revisjon (REREV3000)
- Revisors håndbok
- Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
- Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- Rente- og annuitetstabeller
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG LEDELSE

Bedrifsøkonomi m/IKT (ØABED6000)
- Ingen hjelpemidler

Bedriftsøkonomi II (ØABED6100)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)
- Stemplet godkjent prosjektarbeid

Organisasjon (ØAADM6000)
- Ingen hjelpemidler 

Samfunnsøkonomi (ØASØK6000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Markedsføring og entreprenørskap (ØAADM6100)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Forretningsjuss (ØAJUR6000)
- Norges Lover / ukommenterte lovsamlinger
- Særtrykk av lover og forskrifter

ÅRSSTUDIUM I KULTURLEDELSE

Innføring i økonomi (KULT6100)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Prosjektledelse (2 innleveringer) (KULT6200)
- Alle hjelpemidler er tillatt

Organisering og ledelse av kunst og kultur prosjektoppgave (KULT6000)
- Alle hjelpemidler er tillatt  

Vårsemester

1. STUDIEÅR (OKAD/REVB/FMAN):

Bedriftsøkonomi (ØABED1100)
- Stemplet, godkjent prosjektarbeid

Makroøkonomi (ØASØK1100)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Statistikk (ØAMET1100)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Organisasjonspsykologi (ØAADM1100)
- Ingen hjelpemidler tillatt

2. STUDIEÅR (OKAD/REVB):

Økonomistyring (ØABED2100)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Videregående finansregnskap og regnskapsteori (REREG2000)
- Norges Lover / Særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
- Revisors håndbok
- Rentetabeller
- Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Rettslære (ØAJUR2100)
- Norges lover, andre ukommenterte lovsamlinger, særtrykk av lover og forskrifter

Operasjonsanalyse (ØABED2200)
- Alle trykte og skrevne hjelpemidler
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Professional English, skriftlig (ØASPR2400) 15 stp.
- Kun en ordinær engelsk-engelsk ordbok, f.eks. Longman Dictionary of Contemporary English

Professional English, Skriftlig (ØASPR2200) 7,5 stp.
- Kun en ordinær engelsk-engelsk ordbok, f.eks. Longman Dictionary of Contemporary English

Foretaksstrategi (ØAADM2000)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Mikroøkonomi II (ØASØK2000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

3. STUDIEÅR OKAD

Management Control Systems (ØABED3400)
- One dictionary: Native language - English/English - native language or English - English

Negotiations (ØAADM3200)
- Kun én ordbok: Engelsk-engelsk eller morsmål/engelsk – engelsk/ morsmål

International Finance, skriftlig (ØABED3300)
- One dictionary: Native language - English/English - native language or English - English
- All calculators allowed

Strategiøkonomi, skriftlig (ØABED3200)
- Alle trykte og skrevne hjelpemidler
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Praktisk personalledelse (ØAADM3500)
- Særtrykk av arbeidsmiljøloven uten kommentarer

Ledelse (ØAADM3400)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Cross-Cultural Communicationa (ØAADM3300)
- Kun én ordbok: Engelsk-engelsk eller morsmål/engelsk – engelsk/morsmål

Professional English, skriftlig (ØASPR2400) 15 stp.
- Kun en ordinær engelsk-engelsk ordbok, f.eks. Longman Dictionary of Contemporary English

Professional English, Skriftlig (ØASPR2200) 7,5 stp.
- Kun en ordinær engelsk-engelsk ordbok, f.eks. Longman Dictionary of Contemporary English

3. STUDIEÅR REVB

Årsregnskap og god regnskapsskikk (REREG3000)
- Revisors håndbok
- Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
- Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- Rente- og annuitetstabeller
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)
- IFRS på norsk eller opptrykte standarder

Revisjon (REREV3000)
- Revisors håndbok
- Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
- Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)
- ISA-standarder, opptrykt hefte og i tillegg utskrift av reviderte ISA 315 og ISA 610

Skatterett for revisorer (REJUR3100)
- Norges Lover
- Særtrykk av lover uten kommentarer
- Skattelovsamling (Jacob Jarøy eller Ole Gjems-Onstad)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

3. STUDIEÅR FMAN

Personaladministrasjon og samfunnsansvar i praksis (FM3300)
- Samling av sentrale deler av arbeidsmiljøloven (deles ut til kandidater på eksamen)

ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG LEDELSE

Markedsføring og entreprenørskap (ØAADM6100)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Bedriftsøkonomi med IKT (ØABED6000) 10 stp.
- Ingen hjelpemigler tillatt

Bedriftsøkonomi II (ØABED6100) 10 stp.
- Stemplet, godkjent prosjektarbeid

Forretningsjuss (ØAJUR6000)
- Norges Lover / ukommenterte  lovsamlinger
- Særtrykk av lover og forskrifter

Samfunnsøkonomi (ØASØK6000)
- Kalkulator (se kalkulatorreglementet)

Organisasjon (ØAADM6000)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Ledelse (ØAADM6200)
- Ingen hjelpemidler tillatt

ÅRSSTUDIUM I KULTURLEDELSE

Markedsføring med entreprenørskap (KULT6300)
- Ingen hjelpemidler tillatt

Ledelse, semesteroppgave (KULT6500)
- Alle hjelpemidler tillatt

Kulturøkonomi og digitalisering (KULT6600)
- Alle hjelpemidler tillatt

 

Kalkulatorreglement

Følgende regler gjelder for bruk av kalkulator der dette er tillatt hjelpemiddel ved eksamen:

  • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.
  • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.
  • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.
  • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.
  • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se universitetets regler om fusk/forsøk på fusk.

Det er ikke tilgjengelig noen oversikt over tillatte eller forbudte kalkulatormodeller. Spørsmål kan rettes til de aktuelle faglærerne.

 

Bruk av ordbok

Ved fakultet for samfunnsfag er det anledning til å søke om å få bruke tospråklig ordbok. Vi presiserer at det ved våre språkeksamener (Professional English og International Business Communication) ikke tillates norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok eller ordbok med morsmål-engelsk/engelsk-morsmål.

For eksamener hvor det er spesifikt nevnt på denne hjelpemiddeloversikten, at ordbøker er tillatt som et generelt hjelpemiddel for alle studenter, er det ikke nødvendig å søke om å få bruke de oppførte ordbøkene.