Droppe til innhold

Søknad om godskriving av emner og fritak for eksamen - Fakultet TKD

For å søke om fritak for emner, fyll ut søknadsskjemaet nederst på siden, og legg ved dokumentasjonen som etterspørres.

Hvem kan søke?

Om du er tatt opp til et av våre studieprogrammer, kan du søke om fritak.

Du har rett til å få vurdert om tidligere gjennomført utdanning fra andre læresteder kan godskrives i det studieprogrammet du nå har tatt opp på, jf. Universitets- og høgskoleloven, § 3-5. Samme paragraf gir også rett til å søke «fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve».

Når kan jeg søke?

Det er ikke fastsatt noen søknadsfrist, men du må beregne noe tid til saksbehandling. Normalt vil det ta cirka tre uker, men det kan også ta lenger tid, særlig når utenlandsk utdanning skal gi grunnlag for fritaket. Ta ellers høyde for tidsfrister for oppmelding og avmelding.

Fram til søknaden er ferdig behandlet, står du selv ansvarlig for å holde tritt med eventuelle obligatoriske arbeidskrav i emnet du ønsker å søke fritak for.

Hvis søknaden avslås, og du ikke har gjennomført de obligatoriske arbeidskravene, mister du muligheten til å ta eksamen det semesteret.

Hvis du ikke har meldt deg opp til eksamen, fristen for oppmelding er utgått, og søknaden deretter avslås, mister du muligheten til å ta eksamen det semesteret.

Om du får innvilget fritak, må du selv melde deg av eksamen hvis du allerede er oppmeldt. Hvis du ikke melder deg av, bruker du ett av dine tre eksamensforsøk.

Vi anbefaler derfor alle som skal søke om fritak om å gjøre det så tidlig i semesteret /studieløpet som mulig.

Om utfylling av skjemaet

Hvis pensumet til et emne ved OsloMet er dekket ved hjelp av flere emner fra andre institusjoner, skriv opp alle emnene som bidrar til å dekke pensumet i faget på OsloMet langs høyre kant. Slik:

Eksempel på utfylt skjema

 
Hvis du går tom for plass på skjemaet (ønsker fritak for mer enn seks emner /søker på grunnlag av mer enn seks emner), kan du fylle ut flere utgaver av skjemaet.

Du kan søke om fritak for valgemner kun i den grad programplanen din åpner for valgemner. Husk at valgemner fremdeles må være relevante for studieprogrammet (valgemner skal bidra til faglig spesialisering i bredden eller i dybden), og at alle kravene i programplanen må oppfylles for at vi skal kunne gi deg en grad.

Forhåndsgodkjenning av fritak

All søknad om fritak, inklusiv forhåndsgodkjenning, krever at du allerede er tatt opp til et av våre studieprogrammer.

Hvis du planlegger å ta emner ved en annen institusjon i fremtiden, som så skal inngå i studieprogrammet på OsloMet, anbefaler vi at du søker om forhåndsgodkjenning. Bruk det samme søknadsskjemaet, men se bort fra kravet om å legge ved karakterutskrift. Du må imidlertid legge ved en emnebeskrivelse.

Etter å ha fått innvilget søknad, og fullført faget ved en annen institusjon, må karakterutskriften ettersendes til oss.

Spesielt om fritak for fag på videregående nivå (gjelder «Forkurs for ingeniørutdanning» og «Tre-terminsordning til ingeniørutdanning»

Skjemaet kan også brukes til å søke om fritak for disse fagene. Kun «kompetansebevis» eller «vitnemål» fra videregående skole er gyldig dokumentasjon (utskrift fra eksamensprotokoll o.l. godtas ikke).

Vi minner om at saksbehandlere i studieseksjonen ikke har tilgang til elektroniske vitnemål eller informasjon hos Samordnet opptak. Skjermdump er heller ikke gyldig dokumentasjon. Vitnemål og kompetansebevis er dokumenter som skal være signert av skolen som utga dem.

For fag på videregående nivå kreves ikke emnebeskrivelser, og du trenger ikke skrive navn (hverken på norsk eller engelsk) på emnene som danner grunnlaget for fritaket. Du må bare fylle inn hva du ønsker fritak for i venstre kolonne, og legge ved kompetansebevis eller vitnemål.

For fritak fra faget «Teknologi og samfunnsfag» ved forkurset kreves «generell studiekompetanse». Ingen enkeltfag eller kombinasjoner av enkeltfag godtas, hvis de ikke tilfredsstiller kravene til «generell studiekompetanse».

Hvis du søker om fritak for fag ved forkurs for ingeniørutdanning, kan du ikke ved neste opptak konkurrere i forkurskvoten (deltakelse i forkurskvoten krever at du har gjennomført minst 90 prosent av forkurset). Du kan fremdeles konkurrere i ordinær kvote.

Om forholdet til Lånekassen

Husk at du selv er ansvarlig for å holde Lånekassen oppdatert om studiebelastningen din. Hvis du reduserer studiebelastningen, kan du risikere å få mindre lån og/eller redusert omgjøring av lån til stipend. Alle eventuelle spørsmål om dette må rettes direkte til Lånekassen.

For fritak for fag fra «Forkurs for Ingeniørutdanning» er det særlig viktig at du holder Lånekassen oppdatert i tråd med skjemaet til Lånekassen som du tidligere skal ha fylt ut og sendt inn.

Søknad om godskriving av emner og fritak for eksamen - Fakultet TKD (skjema i pdf)