Droppe til innhold

Søknad om fjerde eksamensforsøk ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Studenter som har "ikke bestått" i en eksamen etter tre forsøk kan i særlige tilfeller få innvilget et fjerde eksamensforsøk. Søknader behandles av et utvalg sammensatt av studenter og tilsatte.

Søknadsfrister

- Ordinær eksamen høst:                                           1. oktober

- Ny/utsatt etter høstens ordinære eksamen:   15. januar

 

- Ordinær eksamen vår                                               1. mars

- Ny/utsatt etter vårens ordinære eksamen      1. juli
 

Formelle krav til søknaden

 • Du må bruke søknadsskjemaet.
 • Du må ha brukt alle 3 forsøk på den aktuelle eksamen før du søker om et fjerde forsøk.
 • At søknaden er sendt innen søknadsfristen.

Dersom de formelle kravene ikke er oppfylt, kan søknaden bli avvist.

Et fjerde eksamensforsøk gis normalt ved ordinær eksamen. I særlige tilfeller kan det gis ved ny/ utsatt eksamen.
 

Vurderingskriterier

Søknad om fjerde eksamensforsøk innvilges bare i særlige tilfeller.

I behandling av søknaden tas det hensyn til:

 • om den som søker har unnlatt å benytte seg av andre rettigheter forut for denne søknaden (aktuelle rettigheter kan være tilrettelegging av eksamen/studiet, avmelding fra eksamen, eller permisjon)
 • om det aktuelle emnet/studieprogrammet skal legges ned.
 • hvorvidt emnet enkelt kan erstattes av andre emner på HiOA eller ved andre utdanningsinstitusjoner
 • Gyldig dokumentasjon som bekrefter de forholdene du beskriver i søknadsteksten. Eksempler på dokumentasjon kan være legemelding og erklæring/uttalelse fra spesialist, dokumentasjon fra offentlige instanser. Vi presiserer at listen ikke er uttømmende.
 • En helhetsvurdering av studieløpet.
   

Aktuelt regelverk

I Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 5-4 heter det:
”En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme fag eller emne mer enn tre ganger. Fakultetsstyret selv eller et utvalg oppnevnt av fakultetsstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.”

Utvalget

Utvalget for behandling av søknader om fjerde eksamensforsøk består av:

 • én faglig representant
 • én administrativ representant
 • én student

Spørsmål vedrørende søknad om fjerde eksamensforsøk kan sendes til eksamen-tkd@hioa.no .

 

chatbot-portlet