Om etablering av studier og utarbeiding av planer for studier | Regelverk - Student

Om etablering av studier og utarbeiding av program- og emneplaner

Om etablering av studier og utarbeiding av program- og emneplaner

Utdanningsutvalget ved OsloMet – storbyuniversitetet fastsatte i møte 15. mars 2018 retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet.

Retningslinjene skal sikre at etablering av studier og utforming av program- og emneplaner skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Videre skal retningslinjene:

  • bidra til at utvikling og etablering av studier ved OsloMet er i samsvar med strategiske mål og satsingsområder og arbeidslivets og samfunnets behov og kompetansekrav
  • klarlegge krav og prosedyrer for etablering av nye studier, nedlegging av studier og oppheving av grader med sikte på en helhetlig og målrettet styring av studieporteføljen
  • klarlegge prosedyrer for godkjenning av program- og emneplaner
  • å bidra til kvalitetssikring av studiene ved å klarlegge krav til innhold og utforming av program- og emneplaner
  • å sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen

Som institusjonsakkreditert universitet har OsloMet myndighet til selv å etablere studier på alle nivåer, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-3 første ledd. Denne myndigheten omfatter også godkjenning av program- og emneplaner for studiene. Retningslinjene gjelder ved:

  • utvikling av nye studier (utredningssøknader)
  • etablering (opprettelse) av nye studier
  • utarbeiding av program- og emneplaner
  • nedlegging av studier
  • oppheving av grader

Kravene i retningslinjene er i samsvar med kravene som gjelder for studier som akkrediteres av NOKUT. Det er KDs forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften), NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og NOKUTs veiledninger som er styrende for hvordan søknader og planer for studier skal utformes, og hva slags informasjon og dokumentasjon som skal følge en søknad. Veiledningene oppdateres jevnlig, og nyeste versjon skal alltid brukes.

For alle studier (studieprogram, emner) skal det foreligge både etableringsgodkjenning og godkjenning av studiets plan. Det må derfor søkes om etablering av alle nye studier, uansett studiets omfang (antall studiepoeng) og nivå. Alle søknader om utredning og etablering av nye studier og søknader om godkjenning av program- og emneplaner for studier skal være behandlet og godkjent i de aktuelle interne instansene ved OsloMet.

Først når etableringsgodkjenning for et studium foreligger, er studiet formelt godkjent. Da kan OsloMet ta opp studenter, avholde eksamen og tildele studiepoeng og eventuell grad for gjennomført studium. Dette gjelder for studier på alle nivåer.

Gå til

Les mer