Skip to Content

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Taushetsplikt

Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger som er taushetsbelagte. Som uvedkommende regnes i utgangspunktet alle andre enn den opplysningene gjelder.

Dette betyr at vi ikke forteller til noen hva du som student forteller oss i veiledningssamtalen, og vi forteller heller ikke til noen at du har vært på veiledning.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikt kan både innebære en plikt til å gi opplysninger på eget initiativ, og en plikt til å gi opplysninger etter pålegg. Når opplysningsplikten inntrer skal opplysninger gis og taushetsplikten til side. Hovedregelen er at taushetsplikten går foran plikten til å opplyse.

Dette betyr at i helt spesielle tilfeller, for eksempel om samtalen du har med veileder dreier seg om planer om brudd på straffeloven, så har vi plikt til å fortelle dette videre. I disse spesielle tilfellene settes taushetsplikten til side.

Eksempler på hvor lovpålagt opplysningsplikt går foran taushetsplikten i andre lover:

chatbot-portlet