Skip to Content

Praksisbestemmelser HV

Praksisbestemmelser for studenter ved Fakultet for helsevitenskap (HV).

1. Regelverk

Regler for vurdering av veiledet praksis er fastsatt i Rammeplan for sykepleierutdanning §§ 3 og 5 og i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus §§ 8-1 og 8-2. Klagereglene er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler § 5-3 og i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 7-3

Informasjon om praksisstudier finnes også i programplan (fagplan) og arbeidshefte, samt på universitetets nettsider. Løpende informasjon publiseres i Canvas gjennom hele studieåret.

2. Obligatorisk tilstedeværelse

Det er obligatorisk tilstedeværelsesplikt i all praksis. Praksisstudiene utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke. Ved siden av dette må det påregnes ytterligere tid til arbeid med oppgaver og selvstudier i praksis.

Fravær i praksisstudiene

En student regnes som fraværende hvis han/hun ikke er til stede på praksisstedet og ikke er beskjeftiget med andre aktiviteter som er godkjent som praksis ved institutt for sykepleierutdanning.

Alle aktiviteter som godkjennes som praksis, må falle innenfor rammen for den respektive praksisperiode.

Registrering av fravær

Studenten har ansvar for å melde fravær til praksisstedet så snart som mulig. Fravær markeres av studenten på vaktlisten. Høgskolelærer/-lektor har ansvar for å kontrollere at studenten har det nødvendige praksis-timetall for at en praksisperiode kan godkjennes som bestått.

Studenten har ansvar for å få bekreftelse på at praksistiden er tatt igjen etter overskredet fravær. Bekreftelsen må være undertegnet av sykepleier fra praksisstedet (avd.- sykepleier/kontaktsykepleier), og må leveres til ansvarlig høgskolelærer/lektor som har veiledet i perioden, umiddelbart etter at tiden er tatt igjen.

Vurdering av praksisperioden er ikke endelig før tiden er tatt igjen. Vurderingsskjema kan først undertegnes når universitetet har mottatt beskjed om at dette har skjedd.

Grenser for fravær

Det er fremmøteplikt til alle praksisstudier og for at praksisperioden skal kunne vurderes til bestått, må studenten være til stede minimum 90 % av den planlagte praksistid.

Ved fravær mellom 10 og 20 % kan fravær tas igjen i forbindelse med praksisperioden etter avtale med praksisfeltet og veileder.

Dersom fraværet overstiger 20 %, må praksisperioden tas igjen i sin helhet.  Dette kan medføre forsinkelser i studieforløpet.

Gyldig fravær

Studenter som kan dokumentere at det er sykdom eller annen særskilt grunn, som er årsak til at de ikke oppfyller krav til tilstedeværelse, kan bli registrert med gyldig fravær fra praksis.

For å få registrert gyldig fravær

 • må dokumentasjon på fraværet sendes inn senest en uke etter praksisperiodens slutt.
 • må ikke ytterligere udokumentert fravær i perioden overstige 10 %.

Selv om det er sykdom eller annen særskilt grunn som er årsak til at krav til tilstedeværelse ikke er oppfylt, må praksisperioden tas igjen i sin helhet. Dette kan medføre forsinkelser i studieforløpet.

Fravær for tillitsvalgte studenter

Kravet om 90 % deltagelse i et praksisstudium gjelder uavhengig av om man er tillitsvalgt. Tillitsvalgte studenter har rett til 12 dagers virksomhet pr. studieår knyttet til offisielle studieverv. Dersom fravær er knyttet til studieverv og ikke overstiger 12 dager, har tillitsvalgte mulighet til å ta igjen dette. For å unngå at tillitsvalgte studenter faller under grensen på 90 % må studenten selv sørge for planlegge studieåret godt. Det vil si at studenten så tidlig som mulig må informere faglærer og praksissted om forpliktelser i forbindelse med tillitsverv.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig, må faglærer og praksissted tilrettelegge praksisen slik at studenten oppfyller minimumsgrensen på 90 % deltagelse. Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide praksisperioden, og det må gjøres selv om studenten har et fravær på over 20 %.

3. Melding om behov for spesiell tildeling av praksisplass

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid tildeler praksisplasser i henhold til krav som stilles til praksisstudier for å få offentlig godkjenning som sykepleier.

Instituttet har inngått samarbeidsavtaler med ulike institusjoner om å ha studenter i praksisstudier. Det er mulig å melde om behov for spesiell tildeling av praksisplass innen avdelingens tilgjengelige praksisplasser. Avdelingen vil forsøke å imøtekomme innmeldte behov ut fra følgende kriterier i rangert rekkefølge:

 • Særskilt grunn, som blant annet sykdom hos student eller nær familie (barn/ektefelle/samboer).
 • Offisielle tillitsverv i nasjonale studentorganisasjoner og tillitsverv i universitetets regi (ikke varamedlemmer).
 • Barn under 12 år

Melding om behov for spesiell tildeling av praksisplass skrives på standardisert skjema og leveres til Studenttorget på Pilestredet. De forhold studenten angir som grunnlag for spesiell tildeling av praksisplass må dokumenteres.

Frister

Frist for å melde om behov for spesiell tildeling av praksisplass er:

 • For praksis i vårsemesteret: 1. oktober
 • For praksis i høstsemesteret: 1. mai
 • For førsteårsstudenter i høstsemester: 10. september (gjelder bachelor)

4. Turnusordning under praksisstudiene

Vi vil presisere at studenter må regne med å gå i turnus, dvs. at vaktene er fordelt på dag, kveld, natt og enkelte helger. Når turnusen foreligger og denne er godkjent av student, univesitetets veileder og praksisstedets veileder, er turnusen en bindende avtale for hele praksisperioden.

Studenten bør i størst mulig grad følge turnus til veilederen fra praksisstedet. Eventuelle endringer må godkjennes av de samme parter. Rammen for antall kvelds-, natte- og helgevakter fastsettes etter praksisfeltets muligheter til å ivareta studentveiledningen.

Det forventes at studentene er tilstede ved vaktens begynnelse.

Studenttett post

Ved flere av våre praksissteder er det opprettet "studenttett post", hvor det er fra 6 til 16 studenter. Vi gjør oppmerksom på at studenten får "utdelt" ferdig turnus på disse stedene.

5. Veiledning og vurdering

Se forskrift for studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus §§ 8-1 og 8-2 og Rammeplan for sykepleierutdanning § 5.

Studenten har ansvar for å møte forberedt til midtvurderingen og sluttvurderingen.

I de tilfeller hvor studenten trenger ekstra oppfølging i praksis, skal lærer som et ledd i veiledningen levere skriftlig dokumentasjon om studenten i praksis til studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen informerer studieleder og/eller lærer som skal veilede studenten i neste periode. Studenten kan også innkalles til trekantsamtale.

6. Karaktersetting ved praktiske studier

Vurdering av praksisstudiene skrives på eget skjema for hver praksisperiode. Det er egne vurderingsrubrikker for midt- og sluttevaluering. Midt- og sluttevaluering utføres med alle parter til stede.

Karakter (bestått/ikke bestått) for perioden avgjøres av høgskolelektor på bakgrunn av, og i samråd med, vurderingen i praksis.

Kriterier for ikke bestått praksis - bachelor i sykepleie

 • Har satt pasientens liv og helse i fare ved å gå ut over grensene for egen kompetanse eller gjennom åpenbar mangel på forventede kunnskaper, ferdigheter eller holdninger.
 • Har opptrådt på en måte som har vært klart krenkende for pasienter eller pårørende
 • Har ikke (på tross av at det er oppdaget alvorlige mangler i kunnskaper, ferdigheter eller holdninger, og på tross av at forholdet er påpekt av lærer), etterspurt eller tatt til følge veiledning og heller ikke på annen måte vist vilje til å ta ansvar for å endre på manglene
 • Er vurdert til ikke å ha oppnådd minimumskravet til forventede kunnskaper, ferdigheter eller holdninger innen ett eller flere av de angitte kompetanseområdene i vurderingsgrunnlaget
 • Ikke overholdt tilstedeværelsesplikten
 • Avbryter en påbegynt praksisperiode uten gyldig grunn
 • Undergraver tillit til samarbeidspartnere ved for eksempel å:
  • utebli eller forlate praksis uten å gi beskjed
  • forandre turnuslisten uten å samarbeide med praksisveileder og veileder fra universitetet.

Kriterier for ikke bestått praksis  - videreutdanning i psykisk helsearbeid

Kriterier for ikke bestått praksis i videreutdanning i psykisk helsearbeid er beskrevet i programplanen.

Ikke bestått praksis

Utvalg for studentsaker, som er oppnevnt av fakultetsstyret, fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis.

Klageadgang

Karakterfastsetting av praksisopplæring kan ikke påklages. Bare formelle feil kan påklages, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 og Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus §§ 7-3 og 7-4.

Konsekvenser av ikke bestått praksis

Forskrift om studier og eksamen for Høgskolen i Oslo og Akershus § 8-2.

En student som får ikke bestått innenfor en av praksisperiodene må ta hele denne perioden om igjen før han/hun kan fortsette i neste studieår .

Søknad om å få gjennomføre praksisperioden en tredje gang sendes studieadministrasjonen.

7. Klage på praksisplass

Se Retningslinjer for klage på praksisplass

8. Refusjon av reiseutgifter

Refusjon av reiseutgifter.

9. Refusjon av oppholdsutgifter ved pålagt praksis utenfor Oslo/Akershus

Dersom praksisoppholdet medfører utgifter til hybel, dekkes disse utgiftene av universitetet. Det er studieadministrasjonen ved din avdeling som fortrinnsvis skal inngå avtaler om hybelleie. Det skal gjøres avtale om hybelleie på rimeligste måte, primært gjennom sykehus/institusjon eller studentsamskipnad der dette er praktisk mulig.

Dersom du velger å ha praksis utenfor Oslo og Akershus selv om avdelingen kan tilby praksisplass i dette området, må du selv dekke reisen tur-retur praksisstedet og eventuelle oppholdsutgifter. Du kan allikevel søke refusjon for daglige reiseutgifter i forbindelse med praksis, jfr. punkt om Refusjon av reiseutgifter.

Unntak: Refusjon av oppholdsutgifter gjelder ikke de utdanningene der det i forkant av studiet opplyses om at studenten må påregne ekstra utgifter for hybelleie/bolig i forbindelse med praksis.