Skip to Content

Praksis for veilederutdanning i estetiske fag

Praktisk veiledning av nyutdannede lærere eller praksisstudenter i praktiske og estetiske fag. Veiledningen skal baseres på den nyutdannede lærer eller praksisstudentens behov.

Praktisk veiledning

Etter fullført og best å tt praksis i Veilederutdanningen i estetiske fag har studenten følgende læringsutbytte i form av ferdigheter.

Studenten

  • har utviklet praktiske ferdigheter og relasjonskompetanser knyttet til veiledningsmetoder og kommunikasjonsprosessen
  • kan gi veiledning og støtte til nyutdannede lærere og/eller praksisstudenter i estetiske fag         
  • har ferdigheter innen kommunikasjon, relasjonsbygging og samspill
  • har utviklet et didaktisk og organisatorisk repertoar til veiledning rundt utfordringer nyutdannede og praksisstudenter står overfor i møte med lærerprofesjonen           
  • kan anvende og vurdere ulike veiledningsteorier og -metoder innenfor ulike lærings- og utviklingsprosesser i egen veilederpraksis og i selvstendig FOU-arbeid

Praksisopplæringens organisering og omfang

Praksisopplæringen inngår som arbeidskrav i den obligatoriske delen av Veilederutdanning i estetiske fag som er et deltidsstudium med undervisning organisert over to år. Praksis i emne 1: Praktisk veiledning av minst to nyutdannede lærere eller praksisstudenter i estetiske fag. Emne 2: Utfordringer i læreryrket. Praktisk veiledning. Veiledningene skal baseres på den nyutdannedes eller praksisstudentenes behov.

Arbeidskrav

Det skal gjennomføres to arbeidskrav pr. semester. Arbeidskravene danner basis for en faglig presentasjon ved samling. Den faglige presentasjonen skal ende i en individuell oppgave som belyser en konkret praksissituasjon gjennom refleksjon og drøfting av teori. Arbeidskravene gjennomføres individuelt eller i gruppe, informasjon om dette står nærmere beskrevet i emneplanen. Innfrielse og godkjenning av arbeidskrav danner forutsetningen for å få avlegge eksamen. Arbeidskrav vurderes til ”godkjent”/”ikke godkjent”. Arbeidskravene må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.