Skip to Content

Praksis for regi

Regipraksis inngår i studiet og er knyttet til hovedemnene instruktørens arbeidsområde og teaterprosjekt.

Gjennomføring

Regipraksis

I praksisperioden trener du på forskjellige instruksjonsoppgaver med dine medstudenter, og gir vurderinger på ditt eget og medstudentenes arbeid. I forbindelse med ulike instruksjons- og regioppgaver får du veiledning av lærerne dine.

Teaterprosjektet

Her anvender du de tilegnede kunnskapene og ferdighetene dine i regi på deltakerne i prosjektet. Teaterprosjektet forutsetter en produksjonsperiode som går over lengre tid - vanligvis over 2-3 måneder i vårsemesteret. I dette prosjektet skal du være i en gruppe på 2-3 studenter, og ha ansvar for å utvikle et regikonsept. Gruppen skal lede realiseringen av konseptet fram til en ferdig forestilling i en valgt drama- eller teatergruppe. Det kan være på en skole, i en skolefritidsordning, i en fritidsklubb, på en musikk- og kulturskole eller i en amatørteatergruppe.

Organisering

Faglæreren din er hjelper deg med forslag til praksiskontakter og praksissteder. I praksisperioden må du underordne deg de lovene, forskriftene, instruksene og lokale reglene som gjelder ved praksisstedet ditt. Du har også taushetsplikt på lik linje med praksisstedets ansatte, og avlegger et taushetsløfte før du går ut i praksis.

Arbeidskrav

Du må utarbeide en skriftlig prosjektrapport (fordypningsoppgave) fra teaterprosjektet som omfatter prosess- og produktanalyse, samt problematisering og vurdering av prosjektet. Regipraksis inngår i teaterprosjektet. Gjennomføringen av praksisperioden er et arbeidskrav og må være vurdert til Godkjent for at du kan avlegge eksamen.