Skip to Content

Praksis for PPU i design, kunst og håndverk

I praksis gjør du deg erfaringer med læreryrket og deg selv som yrkesutøver. Samhandling, dialog, veiledning og egen refleksjon gir grunnlag for å utvikle lærerrollen og læreridentiteten.

Gjennomføring

Du gjennomfører praksisopplæringen i grupper på to eller tre studenter. Dere samarbeider i hele praksisperioden for å løse forskjellige oppgaver, og gruppen skal være en ressurs for den som har ansvaret for egne undervisningsøkter.

Omfang

Praksisopplæringen foregår i to perioder. Begge periodene inneholder observasjonspraksis og undervisningspraksis. I høstsemesteret har du praksis i grunnskolen, og i vårsemesteret legges praksis til videregående skole, folkehøgskole eller annen voksenopplæring.

Organisering

Praksisopplæringen inngår i den obligatoriske delen av studiet, er veiledet og har et omfang på 12 uker inkludert for- og etterarbeid.

Arbeidskrav

Etter hver praksisperiode avsettes det én uke til å jobbe med tverrfaglige oppgaver (f. eks. pedagogikk, fagdidaktikk og IKT) knyttet til muntlig fremføring og rapportskriving.
For å bestå praksis og få lærervitnemål må begge praksisperioder være vurdert til ”Bestått”.