Skip to Content

Søknad om egen praksisplass - sykepleie

Man kan søke om egen praksisplass i 2. studieår for praksisperiodene; hjemmesykepleie (SYBAPRA2) og psykisk helsearbeid (SYBAPRA4). Dette er noe du må ordne selv. Det er IKKE anledning til å kontakte steder i Helse Sør-Øst regionale helseforetak (det er mange institusjoner/sykehus som ligger under Helse Sør-Øst/helseforetakene, husk å sjekke nøye og spør hvis du er i tvil) eller Oslo Kommune, samt kommunene i Akershus fylke.

Hvis du ønsker å skaffe egen praksisplass må du derfor først finne ut om praksisstedet du ønsker praksis ved ligger innenfor disse områdene. Hvis det gjør det, kan du ikke søke.

Videre, må du kontakte praksisstedet og forhøre deg om de ønsker å ta i mot deg som student. Når dette er avklart sender du elektronisk søknad:

Søknadsskjema egen praksisplass, 2. studieår bachelor

Du må opplyse oss om praksissted og kontaktperson m/ telefonnummer. Deretter kontakter vi praksisstedet og avklarer med dem. Du får praksisperioden avviklet ved ønsket praksissted, hvis dette er ønskelig fra praksisstedet sin side.

Søknadsfristen er 8 uker før praksisperioden starter, og for de som skal ha praksis som begynner i august er søknadsfristen 10.juni.

Godkjenning av eget praksissted forutsetter følgende:

  • Student og praksissted er innforstått med at universitetslektor/veileder baserer sin veiledning på kontakt pr telefon/e-post med student og praksisveileder.
  • Veileder på praksissted må sette seg inn i programplan i forhold til gjeldende praksisperiode, og har ansvar for veiledningen i praksisperioden.
  • Praksissted forplikter seg til å ta kontakt med universitetslektor hvis det oppstår usikkerhet i forhold til gjennomføringen av praksisstudiene.
  • Studenten forplikter seg til å reise til OsloMet og delta på veiledning i gruppe i praksisperioden, og/eller delta i gruppediskusjoner på nett der dette er aktuelt.
  • Midt og sluttevalueringer skjer ute på praksisstedet og gjøres av kontaktsykepleier.

Den endelige godkjenningen av søknaden om egen praksisplass foretas av studieadministrasjonen i samarbeid med studieleder/emneansvarlig.