Skip to Content

Eksamensinformasjon Handelshøyskolen ved OsloMet- Masterstudium

Innhold på siden

Lover og regler/eksamensinformasjon

Sjekk lenken Eksamen på student.oslomet.no hvor det ligger masse viktig informasjon.

På student.oslomet.no finner du også lenken Studiehverdag - Rettigheter og plikter - Regelverk.  Her finner du eksamensrelatert regelverk, bl.a. Lov om universiteter og høgskoler og Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Sjekk eksamenssidene og Canvas jevnlig i eksamenstiden. Vi forutsetter også at du har gjort deg kjent med programplan/emneplaner og notatet «Viktig studieadministrativ informasjon» som ble delt ut på informasjonsmøtet i august.

Arbeidskrav

Har du tidligere fått godkjent gjeldende arbeidskrav (se emneplan), er dette normalt gyldig også for eksamen de to påfølgende år. For eldre arbeidskrav, undersøk med studieadministrasjonen! Nye arbeidskrav må samtlige ta, unntatt studenter som har rett til ny/utsatt eksamen og særskilt eksamen.  Da gjelder det som gjaldt ved foregående ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler er angitt i programplanen (se emneplan).

Ved eksamener hvor kalkulator er tillatt hjelpemiddel gjelder følgende:

  • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.
  • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.
  • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.
  • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.
  • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk.

Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker utover det som er nevnt som konkret hjelpemiddel under det enkelte emne, må søke om dette. Informasjon/søknadsskjema finner du her.

Fusk eller forsøk på fusk

Sett deg inn i reglene for hva som kan betraktes som fusk/forsøk på fusk.

Fra nettsiden bør du også gå inn på Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet. Her er også eksempler på hva som kan regnes som fusk. Legg bl.a. merke til 3.2, punkt B, som omhandler mappeinnleveringer, hjemmeoppgaver mm og hva som kan regnes som fusk ved denne type eksamener/arbeidskrav. Sjekk også lenken Bruke kildehenvisning og sitater riktig slik at du unngår å bli mistenkt for plagiering.

Legeattest ved sykdom på eksamen

Ved sykdom må det leveres legeerklæring i henhold til forskrift om studier og eksamen.

Oppmelding til eksamen (vurderingsmelding)

Alle oppmeldinger skal skje via Studentweb. Sjekk på Studentweb at du er meldt til de eksamener du skal ta inneværende semester og meld eventuelle feil snarest til ElinKristin.Hansen@oslomet.no for å unngå å bli avvist på eksamensdagen.

Studenter som skal ta opp emner fra tidligere semestre (forbedre karakter/hengefag), må sjekke i gjeldende emneplan om det er foretatt pensumendringer eller andre endringer etter at man sist fulgte emnet.

I enkelte emner kan det være at det arrangeres en siste, særskilt eksamen etter gammel plan. Sjekk at du er meldt opp til riktig eksamenskode hvis det arrangeres eksamen både etter gammel og ny plan i emnet du skal ta.

Plassering

Plassering kunngjøres på Studentweb. Sjekk rom rett før eksamensdagen, da det kan skje at rom må endres. Det kan også skje at skolen må leie lokaler eksternt, og flere eksamener arrangeres i Silurveien.

Digital eksamen

Skoleeksamener som skal arrangeres digitalt skal være merket med Inspera i Studentweb. Undersøk med foreleser dersom du er i tvil!

Skal du ha digital eksamen, gå inn i lenken her:

Informasjon om digital skoleeksamen

Informasjon om hjemmeeksamen

Avslutning og innlevering av besvarelsen

Se mer informasjon om levering her.

Sensur og klage på karakter

Sensur registreres på Studentweb. Informasjon om prosedyren i klagesaker finnes på eksamensnettsidene Begrunnelse og Klage. Vær klar over at en klage er en helt ny sensur, med nye sensorer som ikke får opplyst opprinnelig karakter, og like gjerne kan føre til nedsatt karakter, som forbedret karakter. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at svar på klagen foreligger før ny/utsatt eksamen i emnet holdes.

Dersom du har klaget på en strykkarakter, vil vi anbefale deg å melde deg opp til ny/utsatt eksamen innen oppmeldingsfristen. Skulle svar på klagen foreligge før eksamensdatoen og resultatet er omgjort til bestått karakter, kan du gi oss beskjed slik at vi melder deg av ny/utsatt eksamen.

Ny/utsatt eksamen (jf. § 5-7 i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet)

Ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester, normalt i februar/mars for høstens eksamener og i juli/august for vårens eksamener. Oppmelding til ny/utsatt eksamen foretas på Studentweb.

Vennligst ta kontakt med Elin Kristin Hansen (rom PI443) om det er noe du lurer på rundt eksamen. Tlf. 67 23 82 01, mail: ElinKristin.Hansen@oslomet.no

Vitnemål

Vitnemålene antas å være klare for utsending i midten av august. De sendes til semesteradressen som er registrert på Studentweb. Pass på at adressen er oppdatert.

Frist for å be om begrunnelse/klage gjelder fra den dato sensuren kunngjøres i Studentweb.