Droppe til innhold

Eksamensinformasjon Handelshøyskolen ved OsloMet - Bachelorstudiene og årsstudiene

Innhold på siden

Lover og regler/eksamensinformasjon

Sjekk kategorien Eksamen på student.oslomet.no hvor det ligger masse viktig informasjon.

På student.oslomet.no finner du også lenken Studiehverdag - Rettigheter og plikter. Gå inn, velg deretter Regelverk.  Her finner du eksamensrelatert regelverk, bl.a. Lov om universiteter og høgskoler og Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Sjekk eksamenssidene og Canvas jevnlig i eksamenstiden. Vi forutsetter også at du har gjort deg kjent med programplan/emneplaner og nettsiden studieadministrativ informasjon - bachelor og årsstudium.

Arbeidskrav

Har du tidligere fått godkjent gjeldende arbeidskrav (se emneplan), er dette normalt gyldig også for eksamen de to påfølgende år. For eldre arbeidskrav, undersøk med studieadministrasjonen! Nye arbeidskrav må samtlige ta, unntatt studenter som har rett til ny/utsatt eksamen og særskilt eksamen.  Da gjelder det som gjaldt ved foregående ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen /kalkulatorreglement /ordbok

Hjelpemiddeloversikten vil bli publisert på Handelshøyskolens eksamensnettside. Legg merke til reglement for bruk av kalkulator ved eksamen, sånn at du unngår å bli tatt for fusk/forsøk på fusk. Studenter som har behov for å bruke ordbøker, må søke. Informasjon om frister mm. og søknadsskjema finner du her.

Fusk eller forsøk på fusk

Sett deg inn i reglene for hva som kan betraktes som fusk/forsøk på fusk.

Fra nettsiden bør du også gå inn på Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet. Her er også eksempler på hva som kan regnes som fusk. Legg bl.a. merke til 3.2, punkt B, som omhandler mappeinnleveringer, hjemmeoppgaver m.m. og hva som kan regnes som fusk ved denne type eksamener/arbeidskrav. Sjekk også lenken Bruke kildehenvisning og sitater riktig slik at du unngår å bli mistenkt for plagiering.

Legeattest ved sykdom på eksamen

Ved sykdom må det leveres legeerklæring i henhold til forskrift om studier og eksamen.

Muntlig eksamen

Oversikt over partier til muntlig eksamen i engelsk publiseres på Canvas i god tid før eksamen.

Digital eksamen

Eksamener som skal arrangeres digitalt skal være merket med Inspera i Studentweb. Undersøk med foreleser dersom du er i tvil!

Skal du ha digital eksamen, sjekk lenken her:

Informasjon om digital skoleeksamen

Informasjon om hjemmeeksamen

Endringer i programplaner eller emneplaner

Studenter som startet på studiet etter én programplan og fullfører etter en annen plan, må forsikre seg om at de melder seg opp til nødvendige emner for å få fullført graden, slik at de ikke risikerer å mangle emner/studiepoeng innen visse fagområder etter endt studium og ikke får vitnemålet. Kontakt studieadministrasjonen om du er i tvil.

Studenter som skal ta opp emner fra tidligere semestre (forbedre karakter/hengefag), må sjekke i gjeldende emneplan om det er foretatt pensumendringer eller andre endringer etter at man sist fulgte emnet.

I enkelte emner arrangeres det en siste, særskilt eksamen etter gammel plan. Sjekk at du er meldt opp til riktig eksamen hvis det arrangeres eksamen både etter gammel og ny plan i emnet du skal ta.

Oppmelding til eksamen (vurderingsmelding)

Alle oppmeldinger (unntatt til privatisteksamen) skal skje via Studentweb, også til eventuelle eksamener man vil ta fra lavere årstrinn. Ta kontakt med Infosenteret i 1. etasje i god tid før fristen dersom du har problemer med oppmelding. Se mer informasjon her.

Eventuelle feil på Studentweb må snarest meldes til anya.krest@oslomet.no og ElinKristin.Hansen@oslomet.no. Man får ikke tilgang til eksamen om en ikke står på listen eksamensdagen.

Det er valgemnene/profilemnene du har valgt i din utdanningsplan som du må melde deg opp til eksamen i, og det er disse emnene som må bestås før du kvalifiserer for vitnemål.

Student eller privatist? Betalt riktig avgift?

Dersom du ikke lenger har studierett, blir du å regne som privatist og må betale privatistavgift. Se informasjon her.

Oppmelding til privatisteksamen skal ikke skje via studentweb, men via søknadsweb. Dersom du likevel skulle ha fått meldt deg opp via Studentweb, må du selv påse at du har blitt riktig fakturert. F.eks. opphører studieretten når man har bestått studiet og fått vitnemål/ karakterutskrift. Se Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, §§ 4-3 og 4-4 om tap av studierett. Ta kontakt med studieadministrasjonen om du er i tvil om din status.

Vurderingsmeldt til eksamener du ikke har rett til å ta?

Alle vurderingsmeldinger er foretatt før eventuelle arbeidskrav og forkunnskapskrav er sjekket. (Forkunnskapskrav = krav om bestått eksamen fra lavere årstrinn) Oppmeldingen er kun gyldig dersom alle krav for å ta eksamen er oppfylt, jf. emneplanen. Oppmeldingslistene gjennomgås like før den enkelte eksamen, og de som ikke oppfyller kravene får ikke adgang til eksamen.

Oppmeldt til to eksamener på samme dato?

Dersom ordinær eksamen du skal ha (i henhold til klassen du går i), kolliderer med en annen eksamen i studieløpet, skal du normalt ta den eksamenen som tilhører klassen du går i nå. Dersom den andre eksamenen derimot gjelder et emne du ikke har bestått fra lavere årstrinn, vil vi anbefale deg å drøfte situasjonen med oss, spesielt hvis denne eksamenen kreves bestått for å ta andre emner i studiet. Sjekk om du er meldt til to eksamener på samme dato, og gi oss i så fall beskjed snarest! Det er ikke slik at man har automatisk rett til ny/utsatt eksamen dersom det er kollisjon mellom eksamener på ordinær eksamen.

Avslutning og innlevering av besvarelsen

Se mer informasjon om levering her.

Plassering

Plassering vil bli kunngjort på Studentweb. Sjekk rom rett før eksamensdagen, da det kan skje at rom må endres. Det kan også skje at skolen må leie lokaler eksternt, og flere eksamener arrangeres i Silurveien.

Sensur og klage på karakter

Sensur registreres på Studentweb. Lenker med informasjon om begrunnelse og klage på karakter finner du på eksamensnettsiden. Vær klar over at en klage er en helt ny sensur, med nye sensorer som ikke får opplyst opprinnelig karakter, og like gjerne kan føre til nedsatt karakter, som forbedret karakter. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at svar på klagen foreligger før ny/utsatt eksamen i emnet holdes.

Har du klaget på en strykkarakter, vil vi anbefale deg å melde deg opp til ny/utsatt eksamen innen oppmeldingsfristen. Skulle svar på klagen foreligge før eksamensdatoen og resultatet er omgjort til bestått karakter, kan du gi oss beskjed slik at vi melder deg av ny/utsatt eksamen.

Ny/utsatt eksamen (jf. § 5-7 i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet)

Ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester, normalt februar/mars for høstens eksamener og juli/august for vårens eksamener. Sentralgitte revisoreksamener og eksamener ved årsstudiet i økonomi og ledelse arrangeres  to ganger i året (i slutten av hvert semester), og det arrangeres derfor ikke ny/utsatt eksamen i disse emnene. Unntak: Hvis årsstudiet har felles eksamensoppgave med andre studier, arrangeres ny/utsatt eksamen i emnet i begynnelsen av påfølgende semester.

Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres på Studentweb innen gjeldende frister.

Felles eksamen i Rettslære (7,5 sp)

Våre bachelorstudenter har en felles eksamen i Rettslære, og dette er en nasjonal/sentralgitt revisoreksamen som ikke utarbeides ved OsloMet. Denne eksamenen følger nasjonal praksis, og det arrangeres ikke ny/utsatt eksamen i juli/august. Det arrangeres to ordinære eksamener i året i slutten av hvert semester, dvs. april/mai og  november/desember.

Vitnemål

Vitnemålene blir sendt til semesteradressen som er registrert på Studentweb i slutten av juni. Frist for å be om begrunnelse/klage gjelder fra den dato sensuren kunngjøres. Det er derfor sannsynlig at de fleste frister er utløpt når vitnemålene kommer i posten.

chatbot-portlet